1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Zásady užívání Junior účtu definují podmínky a limity, za kterých se mohou účastnit vybraných Transakcí i ty fyzické osoby, které již dovršily věk 15 let, avšak které v den registrace dosud nedovršily věk 18 let.

2. DEFINICE POJMŮ

2.1

V těchto Pravidlech se užívají pojmy definované v čl. 1.1 Obchodních podmínek. Pro větší přehlednost těchto Pravidel jsou níže uvedeny vedle definicí nových pojmů i zopakovány i nejčastější pojmy definované v Obchodních podmínkách:


2.1.1

Junior účet – Uživatelský účet založený a užívaný v souladu s přílohou „Zásady užívání uživatelského účtu – Junior“, jehož majitelem je Uživatel - Junior;

2.1.2

Nabídka – jeden ze způsobů vystavení Zboží prostřednictvím Systému obsahující nabídku na uzavření kupní smlouvy, s předem stanovenou cenou (v případě nabídek „Kup Teď“) anebo za cenu stanovenou na základě návrhů zájemců o uzavření kupní smlouvy (v případě Aukčních nabídek);

2.1.3

Obchodní podmínky – obchodní podmínky provozu a užívání systému Aukro;

2.1.4

Prodávající - Uživatel nabízející Zboží na prodej v rámci Aukra, bez ohledu na typ nabídky;

2.1.5

Provozovatel – provozovatel Systému Aukro, společnost AUKRO s.r.o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín, IČO 053 60 722, DIČ CZ05360722, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 94903;

2.1.6

Smlouva - Smlouva o užívání systému Aukro, uzavřená v elektronické podobě mezi Provozovatelem a Uživatelem;

2.1.7

Uživatel - Junior – fyzická osoba, která nejpozději v den registrace dovršila věk 15 let, a která v den registrace dosud nedovršila věk 18 let;

2.1.8

Zásady – tato příloha Obchodních podmínek – „Zásady užívání Junior účtu“;

2.1.9

Zboží – movité věci nebo nehmotné statky, které mohou být předmětem Nabídky v rámci Systému Aukro dle Obchodních podmínek;

3. KDO JE UŽIVATELEM – JUNIOREM?

3.1

Uživatelem – Juniorem je fyzická osoba, která nejpozději v den registrace dovršila věk 15 let, a která v den registrace nedovršila věk 18 let. V případě, že Uživatel - Junior dovrší po dni registrace věk 18 let, jeho Junior účet se automaticky mění na běžný Uživatelský účet fyzické osoby.

4. JAKÝCH TRANSAKCÍ SE MŮŽE ÚČASTNIT UŽIVATEL – JUNIOR?

4.1

Uživatel – Junior je oprávněn v každé jednotlivé Nabídce učinit nákup Zboží, jehož konečná kupní cena v jednotlivé Aukční nabídce nebo cena navržená Prodávajícím v rámci Nabídky „Kup Teď“ dle čl. 3.3. Obchodních podmínek nepřevyšuje částku 3000 Kč. Pokud Prodávající toto omezení deaktivuje, bude Uživatel - Junior oprávněn účastnit se všech Nabídek Prodávajícího bez ohledu na výše uvedený limit.

4.2

Dosáhne-li částka k úhradě za služby spojené s využíváním služeb Provozovatele 300 Kč, Uživatel – Junior nebude oprávněn vystavovat až do doby úhrady závazku prostřednictvím svého Junior účtu Nabídky. V případě, že Uživatel – Junior neuhradí dlužnou částku v plné výši ani do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy je mu zamezena možnost vystavovat Nabídky, dojde automaticky k zablokování všech jeho Junior účtů popř. jiných Uživatelských účtů, včetně těch, na kterých má dosud kladný zůstatek.

4.3

Bez ohledu na shora uvedené podmínky a limity není Uživatel – Junior oprávněn účastnit se Transakcí, jejichž předmětem je Zboží umístěné v některé z následujících sekcí nebo podkategorií:
Aukro › Sběratelství › Vojenské › Armáda I sv.v.
Aukro › Sběratelství › Vojenské › Armáda II sv.v.
Aukro › Sběratelství › Vojenské › Armáda po r. 1945
Aukro › Sběratelství › Vojenské › Německo 1933-1945
Aukro › Nemovitosti
Aukro › Erotika
Aukro › Auto-moto › Automobily
Aukro › Auto-moto › Motocykly
Aukro › Auto-moto › Pracovní a zemědělské stroje
Aukro › Auto-moto › Přívěsy, návěsy
Aukro › Potraviny › Víno
Aukro › Sběratelství › Nápojový průmysl › Víno
Aukro › Sběratelství › Ostatní › Dýmky a doutníky
Aukro › Sběratelství › Ostatní › Ostatní
Aukro › Sběratelství › Vojenské › Repliky
Aukro › Sběratelství › Vojenské › Rytířství
Aukro › Sběratelství › Vojenské › Větrovky
Aukro › Sport a turistika › Bojové sporty › Východní bojová umění
Aukro › Sport a turistika › Střelba a myslivost › Vzduchovky
Aukro › Sběratelství › Vojenské › Zbraně
Aukro › Sport a turistika › Střelba a myslivost › Airsoft › Airsoftové zbraně › Plynové airsoftové zbraně › napínací síla nad 150 N
Aukro › Sport a turistika › Střelba a myslivost › Paintball › Paintballové zbraně

4.4

Uživatel – Junior není dále oprávněn:
a) využívat službu Manažera prodeje
b) využívat službu Aukro Shopy
c) využívat rozhraní WebAPI
d) k účasti na programu Aukro+
e) k založení Podnikatelského účtu
f) přijímat faktury za služby poskytované Aukrem

5. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

5.1

Provozovatel neodpovídá za neuvedení nebo uvedení nesprávného data narození Uživatelem, který by v souladu s čl. 2.1.1 Obchodních podmínek a s těmito Zásadami byl oprávněn užívat pouze Junior účet, ani za jakoukoli škodu s tím související. V případě, že Provozovatel zjistí, že Uživatel porušil povinnost uvedení data narození nebo je uvedl nesprávně, je oprávněn bez další výzvy Uživatelský účet i účast tohoto Uživatele v již probíhajících Transakcích zablokovat.

5.2

Provozovatel je oprávněn změnit tato Pravidla v rozsahu a způsobem uvedeným v čl. 12 Obchodních podmínek.