Pravidla služby Aukro Shopy na Aukru

I. Definice pojmů

1. Aukro - společnost AUKRO s.r.o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín, IČO 053 60 722, DIČ CZ05360722, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 94903, provozující systém www.aukro.cz. Provozovatel je oprávněn změnit tato Pravidla v rozsahu a způsobem uvedeným v čl. 12 Obchodních podmínek.

2. Služba Aukro Shopy - služba, jejímž provozovatelem je Aukro, dostupná přes síť internet, poskytující další prodejní formát v rámci služeb nabízených Aukrem.

3. Shop – vymezený prostor pro obchodování v rámci služby Aukro Shopy.

4. Uživatel Aukro Shopů nebo Uživatel služby – osoba, která splňuje podmínky k užívání Shopu stanovené těmito pravidly.

5. Předmět v Shopu – zboží vystavené Uživatelem služby prostřednictvím Shopu na 30 dní.

II. Zřízení Shopu na Aukru

1. Shop je oprávněn si zřídit každý, kdo má na Aukru otevřený plně aktivovaný uživatelský účet, jehož hodnocení v systému komentářů je větší nebo rovno nule a není blokován pro prodej.

2. Zřízení Shopu se provádí vyplněním elektronického formuláře a vyjádřením souhlasu s pravidly pro užívání Aukro Shopů na Aukru (dále jen „Pravidla“).

3. Uživatel je oprávněn zřídit si jeden Shop na každém ze svých uživatelských účtů.

III. Užívání a uzavření Shopu

1. Uživatel služby je oprávněn kdykoli svůj Shop uzavřít. Před tímto krokem je nutné ukončit nabídku všech Předmětů v Shopu (netýká se aukcí), které jsou v něm zveřejněny.

2. Aukro si vyhrazuje právo uzavřít Shop nebo jednotlivé Předměty v Shopu u Uživatele služby:
- Který porušil Obchodní podmínky Aukra (http://aukro.cz/country_pages/56/0/user_agreement.php),
- který porušil tato pravidla pro užívání Aukro Shopů,
- který porušil právní předpisy,
- který svým jednáním poškozuje dobré jméno společnosti Aukro,
- který je v prodlení s úhradou závazků za užívání služeb Aukra,
- u kterého má Aukro důvodné podezření, že má v úmyslu svým jednáním způsobit třetím osobám škodu.

3. Poplatky spojené s užíváním Aukro Shopů jsou účtovány podle ceníku uvedeného v čl. V. Přehled vyúčtování je veden společně s ostatními poplatky za služby Aukra u každého uživatelského účtu.

IV. Povinnosti Uživatele Aukro Shopů

1. Uživatel Aukro Shopů výslovně prohlašuje, že je oprávněn využívat všechny ochranné známky a loga uváděné ve svém Shopu.

2. V Aukro Shopech není možné nabízet automobily, motocykly, veterány a nemovitosti.

V. PLATBY

1. Uživatel Aukro Shopů je povinen hradit poplatky a provize spojené s užíváním této služby dle platného ceníku.

2. Způsoby úhrady, splatnost, jakož i další podmínky spojené s úhradou poplatků za užívání Aukro Shopů jsou stanoveny v Obchodních podmínkách Aukra.

2.1. Poplatek za zřízení a vedení Shopu:

a) Poplatek za zřízení Shopu je účtován vždy po zřízení Shopu. Pokud dojde k tomu, že je Shop uzavřen a v budoucnu opětovně otevřen, nebude již poplatek za zřízení Shopu znovu účtován.

b) Poplatek za vedení Shopu je účtován měsíčně, vždy při započetí dalšího 30 denního období. V průběhu předplaceného období je Uživatel Aukro Shopů oprávněn kdykoli Shop bezplatně uzavřít, případně znovu otevřít. Po uplynutí 30 dnů je Uživateli služby automaticky naúčtován nový poplatek za vedení Shopu s tím, že všechny nabízené Předměty v Shopu zůstávají i nadále vystaveny.

c) Poplatky za zřízení a vedení Shopu jsou nevratné. To znamená, že tyto poplatky nebudou Uživateli Aukro Shopů v případě zavření Shopu vráceny.

d) Přesná výše poplatku za zřízení a vedení Shopu je uvedena v následující tabulce:

Poplatek za zřízení Shopu v období prvních 30 dnů 15 Kč
Poplatek za vedení Shopu za každých dalších 30 dnů 35 Kč

2.2. Poplatek za vystavení Předmětu v Shopu na 30dní:

Výše poplatku za vložení Předmětu v Shopu je pro všechny kategorie stejná a liší se pouze v závislosti na tom, zda Uživatel Aukro Shopů vystavuje Předmět v Shopu prostřednictvím Podnikatelského nebo běžného (nepodnikatelského) uživatelského účtu. Na výši poplatku za vložení Nabídky nemá vliv počáteční cena předmětu (Zboží), ani počet nabízených kusů Zboží.

Výše poplatku za vložení Předmětu v Shopu činí ve všech kategoriích:

a) pro Uživatele Aukro Shopů s Podnikatelským účtem 0,20 Kč

b) pro Uživatele Aukro Shopů bez Podnikatelského účtu 0,50 Kč

Poplatek za vystavení Předmětu v Shopu je nevratný s výjimkou případů, kdy je nabídka Předmětu v Shopu ukončena administrátorem Aukra.

2.3. Poplatky za propagaci Předmětu v Shopu:

2.3.1. Uživatel Aukro Shopů má možnost zvolit si níže uvedené formy propagace Předmětu v Shopu.

2.3.2. Aukru vzniká nárok na poplatek za zvolenou formu propagace okamžikem, kdy Uživatel Aukro Shopů vystavil takto zvýrazněný Předmět v Shopu.

Tučný titulek – vystavené předmět bude propagován pomocí tučného titulku 5 Kč
Zvýraznění – vystavený předmět bude ve výpisu předmětů zvýrazněn pomocí žluté barvy 15 Kč
Přednostní výpis - Váš předmět bude vždy viditelný na počátku výpisu předmětů v dané kategorii 240 Kč (120 Kč pro Uživatele zařazené do programu Aukro+)
Miniatura - Ve výpisu předmětů bude vedle Vašeho předmětu umístěna miniatura první fotografie zdarma
První obrázek zdarma
Každý další obrázek zdarma

2.3.3. Poplatek za propagaci Předmětu v Shopu je nevratný.

2.4. Provize z úspěšného prodeje:

Výše provize za prodej Předmětu v Shopu závisí na kupní ceně zboží stanovené Uživatelem Aukro Shopů. Základem pro výpočet výše provize jsou podmínky uvedené v čl. 3.2. Přílohy „Provizní podmínky a sazebník poplatků“. Přesná výše provize pro jednotlivé kategorie je uvedena v čl. 8.2 Přílohy „Provizní podmínky a sazebník poplatků“.

V případě prodeje více kusů je základem pro výpočet provize cena jednoho kusu zboží, z této ceny je určena provize dle tabulky pro výpočet provize uvedené výše. Takto určená provize se vynásobí počtem prodaných kusů.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Aukro je oprávněno změnit pravidla pro užívání Aukro Shopů. V takovém případě oznámí skutečnost, že tak bylo učiněno a zveřejní jejich nové znění .

2. V případech neupravených těmito pravidly o užívání Aukro Shopů se vztah mezi Aukrem a Uživatelem Aukro Shopů řídí Obchodními podmínkami Aukra.