REGISTRACE A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. OBECNÁ UJEDNÁNÍ

1.1 CO UPRAVUJE TATO PŘÍLOHA?

1.1.1

Tato příloha upravuje dále v čl. 2 způsob registrace, která slouží k bezpečnému obchodování prostřednictvím Systému Aukro. Proces registrace zajišťuje, že jsou Prodávající i Kupující jasně identifikováni, což jim poskytuje větší jistotu při uzavírání kupních smluv i řešení případných reklamací vad Zboží. Článek 2 této přílohy obsahuje práva a povinnosti Provozovatele Systému Aukro a jednotlivých Uživatelů v souvislosti s registrací.

1.1.2

Tato příloha dále obsahuje v čl. 3 podmínky a způsob nakládání s osobními údaji Uživatelů, kteří uzavřením Smlouvy souhlasí s tím, aby Provozovatel Systému Aukro s jejich osobními údaji nakládal způsobem, jak je uveden v čl. 3 této přílohy. Článek 3 dále upravuje i práva Uživatelů týkající se nakládání s osobními údaji, tak jak vyplývají z platných právních předpisů, zejména ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (ZOOÚ).

1.2 DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ

1.2.1

Definice pojmů jsou uvedeny především v čl. 1.1 Obchodních podmínek. Ale pro větší přehlednost jsou níže uvedeny definice vybraných pojmů, které se vyskytují v této příloze.

a) Provozovatel - provozovatel Systému Aukro, společnost AUKRO s.r.o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín, IČO 053 60 722, DIČ CZ05360722, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 94903;

b) Ověření - žádost o ověření údajů, která slouží jako ověření registrovaných Uživatelů ve zvláštních případech uvedených v čl. 2.5 – 2.8, pouze za podmínky, že podpis ověřovaného Uživatele nebo jiných příslušných osob je úředně ověřen;

c) Smlouva - Smlouva o užívání systému Aukro, uzavřená v elektronické podobě mezi Provozovatelem a Uživatelem;

d) Systém Aukro - automatizovaný systém Provozovatele tvořený souborem software a hardware, který zajišťuje registraci Uživatelů, umožňuje Uživatelům nabízet Zboží k prodeji a nabízené Zboží kupovat, sledovat průběh Transakce a další služby;

e) Uživatel - fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela Smlouvu o užívání systému Aukro;

f) ZOOÚ – zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

1.2.2

Jakékoliv odkazy na konkrétní čísla článků odkazují na příslušné články uvedené v této příloze. V případě odkazu na články jiných dokumentů (např. Obchodních podmínek) je toto vždy výslovně uvedeno.

2. REGISTRACE

2.1 REGISTROVANÉ ÚDAJE A JEJICH ZMĚNY

2.1.1

Podmínkou nabízení Zboží prostřednictvím Systému Aukro je uzavření Smlouvy a bezplatná registrace Uživatele. Neregistrovaní Uživatelé mohou za určitých podmínek nakupovat Zboží prostřednictvím Systému Aukro i bez registrace.

2.1.2

Uživateli, který je fyzickou osobou, postačí při registraci zadat pouze e-mailovou adresu, heslo a své datum narození, ověřování registrace dle čl. 2.3 se neprovádí. Uvedené základní identifikační údaje však Uživateli umožňují prostřednictvím Systému Aukro pouze nakupovat (tzv. základní registrace), přičemž nákup je podmíněn doplněním kontaktních údajů. K prodeji Zboží prostřednictvím Systému Aukro musí Uživatel provést plnou registraci a zadat i další údaje požadované Systémem Aukro, což může učinit v rámci svého Uživatelského účtu. Prodej Zboží a plnohodnotné užívání všech služeb Systému Aukro je možný až poté, co dojde k ověření registrace způsobem uvedeným v čl. 2.3. Při základní registraci Provozovatel přidělí Uživateli dočasné uživatelské jméno (login), které lze změnit po přechodu na plnou registraci.

2.1.3

V případě registrace Podnikatelského účtu fyzickou osobou – podnikatelem, je Uživatel povinen rovněž uvést jméno, příjmení, plnou adresu (stálou či přechodnou), zemi a kraj, telefonní číslo, rodné příjmení matky, uživatelské jméno (login), identifikační číslo (IČ), daňové identifikační číslo (DIČ), místo podnikání a případný obchodní název, pod kterým se bude účastnit Transakcí.

2.1.4

Uživatel, který je právnickou osobou, je povinen při registraci zadat název právnické osoby, jméno a příjmení osoby oprávněné popř. zmocněné jednat za tuto právnickou osobu s Provozovatelem, dále sídlo, zemi, region, identifikační číslo (IČ), daňové identifikační číslo (DIČ), e-mailovou adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno a heslo. Uživatel - právnická osoba je dále povinen uvést uživatelské jméno (login), pod kterým se bude účastnit Transakcí.

2.1.5

Uvedení pouhého P. O. Boxu jako kontaktního údaje Uživatele (bez ohledu na to, zda je fyzickou či právnickou osobou, podnikatelem nebo nepodnikatelem) je nedostatečné a Provozovatel bude v takovém případě požadovat doplnění údajů.

2.1.6

Registraci Podnikatelského účtu je oprávněn provést pouze sám podnikatel – fyzická osoba, popř. osoba jím zmocněná nebo osoba oprávněná jednat za právnickou osobu, popř. osoba jí zmocněná.

2.1.7

Uživatel je povinen Provozovatele informovat o změně kteréhokoliv údaje uvedeného v článcích 2.1.2 – 2.1.4, a to ihned, kdy k takové změně dojde. Uživatel však není oprávněn své osobní údaje odstraňovat, popř. uvádět údaje nepravdivé nebo zavádějící. Uživatelské jméno může obsahovat písmena, číslice a následující znaky: "_" a "-". Uživatelské jméno nesmí obsahovat vulgární výrazy a podobat se (připomínat) názvu internetové domény. Uživatelské jméno (login) zadané během registrace nelze změnit, ledaže šlo o dočasný login zadaný při základní registraci dle čl. 2.1.2.

2.1.8

Pro zajištění bezpečného obchodování prostřednictvím Systému Aukro je důležité, aby byly identifikační údaje Uživatelů aktuální – proto si Provozovatel vyhrazuje právo zablokovat účet Uživatele, který změny identifikačních údajů neoznámí a považuje takový případ za podstatné porušení Smlouvy. Ze stejného důvodu je Provozovatel oprávněn vyzvat Uživatele v případě pochybností o správnosti údajů zadaných při registraci k prokázání jejich správnosti a pravdivosti. Nebude-li této výzvě v přiměřené době vyhověno, je Provozovatel oprávněn Uživatelský účet Uživatele zablokovat.

2.1.9

Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je změnit. Uživatelé jsou také oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze Provozovatele.

2.2 NAKLÁDÁNÍ S UŽIVATELSKÝM ÚČTEM

2.2.1

Zakazuje se jakákoli dispozice s Uživatelským účtem jiného Uživatele, takové jednání opravňuje druhou stranu (Prodávajícího popř. Kupujícího) odstoupit od uzavřené kupní smlouvy pro omyl, přičemž Uživateli jednajícím v omylu vzniká nárok na náhradu škody vůči osobě, která neoprávněně disponovala Uživatelským účtem jiného Uživatele.

2.2.2

Uživatelé jsou oprávněni vlastnit více než jeden Uživatelský účet, nicméně nejsou oprávněni jich používat k porušování Smlouvy resp. Obchodních podmínek. Uživatelé např. nesmí nakupovat v Nabídce, ve které jsou Prodávajícím, stejně tak nejsou oprávněni účastnit se Nabídky osoby blízké k Uživateli, s Uživatelem propojené osoby ve smyslu obchodního zákoníku či jiné osoby s vazbou na Uživatele, jejichž cílem by bylo přihazování bez vážné vůle koupit Zboží za účelem dosažení co nejvyššího příhozu ze strany třetí osoby. Uživatel není oprávněn užívat Uživatelský účet jiného Uživatele nebo zpřístupnit svůj Uživatelský účet třetí osobě.

2.2.3

Uživatel rovněž nesmí zakládat nové Uživatelské účty za účelem vyhýbání se placení poplatků za vložení Nabídky a další služby (viz. Provizní podmínky a sazebník poplatků).

2.3 OVĚŘENÍ REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ

2.3.1

V zájmu zajistit Uživatelům co nejvyšší míru právní jistoty, dochází k ověřování nově registrovaných Uživatelů, kteří hodlají prostřednictvím Systému Aukro nabízet Zboží. Těmto Uživatelům na základě jejich žádosti o zaslání aktivačního kódu doručí Provozovatel aktivační kód do 14 dnů poštou na adresu zadanou při registraci. K ověření může dojít rovněž prostřednictvím ověřovací platby ve výši 3 Kč ze svého bankovního účtu. Údaje pro provedení ověřovací platby sdělí Provozovatel Uživateli prostřednictvím uživatelského rozhraní. Přijatou ověřovací platbu Provozovatel Uživateli bezodkladně vrátí.

2.3.2

Jako Prodávající se může účastnit Transakcí pouze Uživatel, který aktivoval svůj Uživatelský účet prostřednictvím aktivačního kódu nebo prostřednictvím ověřovací platby ze svého bankovního účtu.

2.3.3

Neověřený Uživatel je oprávněn při nákupu Zboží využívat služeb Systému Aukro v plném rozsahu. Neověřený Uživatel však není oprávněn Zboží prostřednictvím Systému Aukro prodávat (tzn. dávat Nabídky jako Prodávající).

2.4 DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY OVĚŘOVÁNÍ UŽIVATELŮ

2.4.1

Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat v případech uvedených dále v čl. 2.5 – 2.8 doručení naskenovaného občanského průkazu (scan OP) příslušných osob, a to z důvodu předcházení možnosti vzniku škody způsobené Uživatelům nebo třetím osobám.

2.4.2

Namísto naskenovaného občanského průkazu je Uživatel oprávněn doručit Provozovateli Ověření v podobě zvláštního dokumentu – „žádost o ověření údajů“, jehož formulář včetně návodu na jeho vyplnění zašle Provozovatel Uživateli na jeho žádost e-mailem. Podpisy příslušných osob na Ověření musí být ověřeny na základě platného občanského průkazu této osoby.

2.5 PODNIKATELSKÝ ÚČET

2.5.1

Za účelem schválení Podnikatelského účtu si Provozovatel vyhrazuje právo požadovat doručení naskenovaného občanského průkazu (scan OP). Podmínkou schválení je ověření údajů zadaných při registraci ze strany Provozovatele popř. Ověření některé z dále uvedených osob:

a) fyzické osoby – podnikatele,

b) statutárního orgánu oprávněného jednat za Uživatele - podnikatele,

c) jiné osoby, oprávněné zastupovat Uživatele - podnikatele na základě plné moci – v takovém případě je Uživatel - podnikatel povinen společně se scanem občanského průkazu zmocněnce, popř. Ověřením zmocněnce doručit zároveň scan této plné moci, na které budou úředně ověřeny podpisy zmocnitele i zmocněnce.“

2.5.2

Scan občanského průkazu dle čl. 2.5.1 je Uživatel - podnikatel povinen zaslat Provozovateli prostřednictvím e-mailové adresy, zadané v rámci registrace. Originál Ověření nebo jeho úředně ověřenou kopii zasílá Uživatel – podnikatel Provozovateli prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, popř. elektronicky ve formě naskenovaného originálu Ověření. Provozovatel je však v případě pochybností ohledně naskenovaného Oprávnění oprávněn si vyžádat doručení originálu či úředně ověřené kopie Ověření, popř. prověřit totožnost Uživatele jiným způsobem.

2.6 UŽIVATEL PAYU

2.6.1

Žádá-li Prodávající v souladu s přílohou „Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU o vyplácení finančních prostředků, je Provozovatel za účelem předcházení rizik případného poškození Prodávajícího oprávněn požadovat poskytnutí scanu občanského průkazu, popřípadě dalších dokumentů, popř. ověření některé z osob uvedených v čl. 2.5.1 a které jsou oprávněny provádět nastavení v uživatelském rozhraní služby „Platby přes PayU“. Poskytnuté údaje Provozovatel uchovává v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

2.6.2

Scan občanského průkazu popř. originál či ověřenou kopii Ověření zasílá Uživatel způsobem uvedeným v čl. 2.5.2

2.7 ZTRÁTA HESLA

2.7.1

V případě, že Uživatel není schopen obnovit své heslo ani za použití podpůrných údajů, které zadal při registraci, podmiňuje Provozovatel zaslání nového hesla Uživateli doručením scanu občanského průkazu popř. Ověření některé z osob uvedených v čl. 2.5.1.

2.7.2

Scan občanského průkazu popř. originál či ověřenou kopii Ověření zasílá Uživatel způsobem uvedeným v čl. 2.5.2

2.8 PODEZŘENÍ NA RIZIKO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

2.8.1

Existuje-li důvodné podezření, že příslušný Uživatel se může prostřednictvím užívání služeb Systému Aukro a uzavírání Transakcí dopouštět protiprávního jednání (např. jím inzerované Zboží neodpovídá reálnému stavu, jeho prodejem by mohla být ostatním Uživatelům způsobena škoda, nebo hrozí porušení práv k duševnímu a průmyslovému vlastnictví), podmiňuje Provozovatel další trvání Smlouvy s takovým Uživatelem doručením scanu občanského průkazu popř. Ověření některé z osob uvedených v čl. 2.5.1.

2.8.2

Scan občanského průkazu popř. originál či ověřenou kopii Ověření zasílá Uživatel způsobem uvedeným v čl. 2.5.2.

2.8.3

Tímto není dotčeno právo Provozovatele odstoupit od Smlouvy pro její podstatné porušení ani zablokovat Uživatelský účet (trvale či dočasně) podezřelého Uživatele.

3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 PROVOZOVATEL AUKRA JE REGISTROVANÝM SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.1

Provozovatel klade velký důraz na ochranu soukromí Uživatelů. Informace o ochraně osobních údajů v rámci Systému Aukro jsou dostupné pro všechny Uživatele. Provozovatel Systému Aukro je registrován jako správce osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem v Praze 7, Plk. Sochora 27, PSČ 170 00, pod evidenčním číslem: 00046884. Provozovatel zajišťuje bezpečnost údajů sdělených mu Uživateli a chrání a zabezpečuje je zejména proti zneužití neoprávněnou osobou.

3.1.2

Nakládání s osobními údaji Uživatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (ZOOÚ).

3.2 SOUHLAS UŽIVATELE SE SHROMAŽĎOVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.2.1

Uživatel dává Provozovateli souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů, zadaných při registraci dle čl. 2, a dále souhlas s poskytnutím kopie občanského průkazu dle čl. 2.4.1, a to za účelem poskytování služeb dle Smlouvy a vedení evidence Uživatelů, a to elektronickými prostředky s využitím elektronických i mechanických prostředků zabezpečení. Souhlas je udělen na dobu existence Uživatelského účtu příslušného Uživatele, případně na dobu, po kterou nebudou vypořádány veškeré závazky Uživatele vůči Provozovateli.

3.2.2

Uživatel tímto uděluje souhlas s předáním svých osobních údajů, sdělených Provozovateli v rámci registrace dle čl. 2, koncernové společnosti PayU S.A., se sídlem ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Polská republika, zapsané v Celostátním soudním rejstříku (KRS), vedeném Krajským soudem v Poznani, pod č. KRS 0000274399, za účelem jejich zpracování k účelům nabízení a poskytování služeb platebního systému PayU. Takto předané osobní údaje nebudou společností PayU S.A. žádným způsobem zveřejňovány nebo předány třetí osobě. Společnost PayU S.A. je oprávněna osobní údaje ve smyslu tohoto ustanovení zpracovávat pouze po dobu trvání Smlouvy a výhradně za účelem nabízení a poskytování vlastních služeb Uživateli.

3.2.3

V případě, že Uživatel zvolí jako způsob doručení zakoupeného Zboží doručení prostřednictvím služby Uloženka (AukroPoint), uděluje tímto souhlas s předáním svých osobních údajů, sdělených Provozovateli v rámci registrace (jména, příjmení, adresy bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy) za účelem uzavření Smlouvy, provozovateli služby Uloženka (AukroPoint), společnosti Uloženka s.r.o., IČ: 24299162, se sídlem Přišimasy 133, PSČ: 282 01 za účelem poskytnutí služby Uloženka (k účelu doručení zakoupeného Zboží), a za účelem poskytování informací o této službě a souvisejících novinkách prostřednictvém e-mailu. Takto předané osobní údaje nebudou společností Uloženka s.r.o. žádným způsobem zveřejňovány nebo předány třetí osobě. Společnost Uloženka s.r.o. je oprávněna osobní údaje ve smyslu tohoto ustanovení zpracovávat pouze po dobu trvání platnosti Smlouvy a výhradně za účelem nabízení a poskytování vlastních služeb Uživateli.

3.2.4

Uživatel bere na vědomí, že má přístup ke svým osobním údajům ve smyslu § 21 ZOOÚ, a má právo požadovat na Provozovateli nápravu nesprávného nakládání s jeho osobními údaji.

3.2.5

Zpracovatelem osobních údajů, sdělených Provozovateli nebo společnosti PayU S.A. v souvislosti se Smlouvou, je společnost PayU S.A., se sídlem ul. Grunwaldzka 182, 60-324 Poznań, Polsko, která provozuje datová úložiště, na nichž jsou osobní údaje uloženy.

3.2.6

Uživatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby Provozovatel užil jeho adresu elektronické pošty a adresu bydliště nebo sídla k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se služeb, poskytovaných Provozovatelem. Uživatel je oprávněn kdykoliv a zdarma odmítnout další zasílání obchodních sdělení způsobem, v těchto obchodních sděleních uvedeným.

3.3 JAKÉ INFORMACE PROVOZOVATEL SYSTÉMU AUKRO SHROMAŽĎUJE A CO S NIMI DĚLÁ?

3.3.1

Osoby užívající služeb Provozovatele zůstávají anonymní, pokud se nerozhodnou jinak. Systémové informace (např. IP adresy) pramenící z všeobecných pravidel Internetu jsou užívány Provozovatelem pro technické účely souvisící se správou serverů Systému Aukro. Dále jsou IP adresy používány ke shromažďování všeobecných, statistických demografických informací (např. o regionu, ze kterého je uskutečněno spojení). Provozovatel používá cookies, aby mohl poskytovat služby podle individuálních potřeb a zájmů Uživatele. V některých případech je identifikace a osobní přístup založen na cookies, avšak většinou je nutné aspoň jednou za čas při přihlášení zadat heslo. Vypnutí cookies většinou neznemožní používání služeb Systému Aukro, ale může způsobit potíže. Cookies jsou také používány pro shromažďování všeobecných, statistických informací o užívání služeb Systému Aukro jeho Uživateli.

3.3.2

Kromě systémových informací shromažďuje Provozovatel a zpracovává osobní údaje, které jsou Uživatelé povinni zadat při aktivaci Uživatelského účtu. Tyto údaje jsou zpracovávány výhradně se souhlasem Uživatelů.

3.4 INFORMACE SHROMAŽĎOVANÉ PŘI REGISTRACI

3.4.1

Registrační formulář na stránkách Systému Aukro požaduje, aby Uživatel zadal své kontaktní údaje uvedené v čl. 2.1. Poskytnutí těchto údajů je povinné, bez jejich poskytnutí nemůže být Uživatelský účet aktivován. Kontaktní údaje obsaženy v registračním formuláři jsou používány pro účtovací účely a pro kontaktování Uživatele (např. v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím Systému Aukro). Další demografické údaje (pohlaví, výše platu) jsou dobrovolné a Uživatel je může poskytnout pouze v případě jejich zájmu, jejich neposkytnutí nemá žádný vliv na existenci Uživatelského účtu. Uzavřením Smlouvy Uživatel uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu dle této přílohy, a to maximálně na dobu existence jeho Uživatelského účtu, nejsou-li dány podmínky, kdy je Provozovatel oprávněn dle ZOOÚ uchovat osobní údaje Uživatele i bez jeho souhlasu.

3.4.2

V případě podezření, že ze strany Uživatele dochází v rámci Systému Aukro k porušení právních předpisů (viz čl. 2.8), je Provozovatel oprávněn žádat od těchto Uživatelů ověření jejich totožnosti některým ze způsobů uvedených v čl. 2.4. Takto získané údaje slouží výhradně k ověření totožnosti Uživatele, přičemž totožnost je zjištěna z porovnání údajů o jménu, příjmení a adrese Uživatele, případně o jeho věku. V rámci vyžádání kopie občanského průkazu si Provozovatel od Uživatele vyžádá souhlas s uchováním kopie občanského průkazu po dobu, po níž jsou dány důvody, pro které byla kopie vyžádána. V případě, že je zjištěn soulad údajů dle občanského průkazu s údaji v Systému Aukro, je Provozovatel povinen kopii občanského průkazu neprodleně zničit (odstranit). Provozovatel je oprávněn kopii občanského průkazu Uživatele ponechat v databázi, nesouhlasí-li údaje v občanském průkazu, nebo trvá-li dále podezření z porušení právních předpisů Uživatelem. Vznikne-li důvodné podezření, že Uživatel nabízí k prodeji Zboží, neodpovídající popisu, nebo uvádí o sobě nebo o prodávaném Zboží nepravdivé nebo zavádějící informace, je Provozovatel oprávněn ponechat si kopii občanského průkazu tohoto Uživatele, v zájmu ochrany právem chráněných zájmů Provozovatele a třetích osob. Tím není dotčeno právo Provozovatele na odstoupení od Smlouvy nebo na pozastavení Uživatelského účtu v případě podstatného porušení Smlouvy nebo Obchodních podmínek ze strany Uživatele.

3.4.3

Uživatel není povinen kopii občanského průkazu Provozovateli poskytnout a její poskytnutí může odmítnout. V takovém případě je však Provozovatel oprávněn odstranit podezřelou Nabídku ze Systému Aukro, v rámci plnění svých povinností provozovatele služeb na internetu dle zák. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Demografické a profilové údaje používáme ke zlepšení služeb nabízených Uživatelům a informací, které by na základě vyhodnocení demografických údajů mohly Uživatele zajímat. Provozovatel užívá údajů z registračního formuláře k zasílání informací o sobě a o službách, které poskytuje Uživatelům nebo třetím osobám. Uživatel se může kdykoliv rozhodnout odmítnout přijímat takové informace. Více informací v Možnost odmítnutí zasílaných zpráv.

3.5 INFORMACE SHROMAŽĎOVANÉ POMOCÍ PRŮZKUMŮ

3.5.1

Průzkumy uskutečňované e-mailem nebo přímo v rámci Systému Aukro obsahují dotazy týkající se demografických údajů (např. vzdělání, věk, příjem). Uživatelé se mohou rozhodnout nepřejímat takové dotazníky - více informací v Možnost odmítnutí zasílaných zpráv. Demografické a profilové údaje Provozovatel používá k vytvoření celkového obrázku o Uživatelích, který prezentujeme našim marketingovým partnerům. Tyto údaje rovněž pomáhají zlepšit služby Systému Aukro.

3.6 INFORMACE ZÍSKANÉ V SOUTĚŽÍCH

3.6.1

Pořádá-li Provozovatel soutěže, používá kontaktní údaje ke spojení s Uživateli (např. je informuje o vítězství v soutěži); adresy Uživatelů jsou přidány k seznamu Uživatelů používanému při propagaci nových produktů Provozovatele. Uživatel se může kdykoliv rozhodnout pro zastavení přijímání reklamních informací; více informací v Možnost odmítnutí zasílaných zpráv. Zkrácená nebo cenzurovaná jména vítězů a jejich e-mailové adresy mohou být rovněž použity na stránce vítězů soutěže.

3.7 ZÁZNAMY HLASOVÝCH HOVORŮ

3.7.1

Uživatel může kontaktovat Provozovatele mj. prostřednictvím telefonického kontaktu na linku zákaznického servisu. Za účelem zkvalitňování služeb zákaznického servisu pořizuje Provozovatel záznamy těchto hlasových hovorů, a tyto záznamy uchovává po dobu nejvýše 3 měsíců. Po ukončení této doby jsou záznamy zlikvidovány, nestanou-li se v průběhu této doby předmětem dokazování v civilním nebo trestním řízení, nebo nezakládají-li podezření z toho, že by jakkoli souvisely s trestným činem. Pořízené záznamy slouží výhradě pro vnitřní potřebu Provozovatele a nejsou za žádných okolností poskytnuty třetím osobám, s výjimkou výše uvedeného dokazování. Prostředky ochrany, zavedené Provozovatelem k ochraně pořízených zvukových záznamů před neoprávněným užitím nebo ztrátou, se shodují s prostředky ochrany zavedenými k ochraně osobních údajů. Zahájením hovoru na číslo zákaznické linky uděluje Uživatel Provozovateli svůj souhlas s pořízením záznamu a s jeho použitím uvedeným výše způsobem. Uživatel je po zahájení hovoru předem upozorněn na skutečnost, že bude pořízen záznam jeho hovoru.

3.8 UVEŘEJNĚNÍ ÚDAJŮ

3.8.1

Provozovatel zpřístupňuje osobní údaje výhradně pro účely souvisící s Transakcí. Údaje jsou zaslány e-mailem jinému Uživateli, který je Prodávajícím nebo jako Kupující uzavřel s Prodávajícím prostřednictvím Systému Aukro kupní smlouvu. Provozovatel může také zveřejnit část osobních údajů třetí straně pro účely spojené s ochranou autorských práv (nebo jiných práv), ale jen na písemnou žádost. Osoba, společnost nebo instituce, která o toto požádá, musí doložit oprávněnost svého požadavku vyplývající z autorských (nebo jiných) práv k určitému produktu/službě. Musí také existovat podezření na neoprávněný zásah nebo jiné porušení těchto práv. E-maily zaslané prostřednictvím Systému Aukro nebo na jeho adresy jsou archivovány a mohou být v některých případech použity jako důkazní materiál.

3.9 BEZPEČNOST

3.9.1

Provozovatel zajišťuje bezpečnost osobních údajů Uživatelů, a to za použití technicko-organizačních opatření. Veškeré osobní údaje, které Uživatelé v souvislosti s užíváním Systému Aukro poskytují Provozovateli, jsou zpracovávány automaticky zabezpečeným elektronickým systémem. Z hlediska organizačního zabezpečení chrání Provozovatel údaje před neoprávněným přístupem třetích osob, zejména prostřednictvím omezeného přístupu k databázi a osobním údajům, k nimž mají přístup pouze osoby - zaměstnanci Provozovatele, které jsou proškoleny v oblasti ochrany osobních údajů a jsou vázány povinností mlčenlivosti.

3.9.2

Uživatel má kdykoliv přístup ke svým osobním údajům, které jsou v Systému Aukro uloženy, prostřednictvím svého Uživatelského účtu. Na žádost Uživatele je Provozovatel povinen poskytnout tomuto Uživateli informaci o veškerých osobních údajích, které zpracovává.

3.10 MOŽNOST ODMÍTNUTÍ ZASÍLANÝCH ZPRÁV

3.10.1

Provozovatel poskytuje Uživatelům možnost odmítnout e-maily od Aukra (na stránce "Nastavení").

3.11 PROCEDURA ODSTRANĚNÍ/ZRUŠENÍ

3.11.1

Uživatelé Systému Aukro jsou oprávněni odstranit svoje údaje z databáze (také možnost odmítnutí e-mailů od Provozovatele Systému Aukro). Tento postup je podrobně popsán v Nápovědě.

3.11.2

Osobní údaje, které má Provozovatel k dispozici, a s nimiž nemůže Uživatel ve svém Uživatelském účtu přímo nakládat, mohou být ze Systému Aukro odstraněny na žádost Uživatele. Provozovatel není povinen osobní údaje odstranit v případě, že je může zpracovávat i bez souhlasu Uživatele, v souladu se ZOOÚ. I bez souhlasu Uživatele může Provozovatel osobní údaje zpracovávat zejména, pokud je to nezbytné pro ochranu jeho práv a právem chráněných zájmů, případně práv jiných dotčených osob (v souladu s ust. § 5 odst. 2 ZOOÚ).

3.11.3

Získá-li Uživatel dojem, že Provozovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromí nebo se zákonem, zejména že zpracovává nepřesné osobní údaje s ohledem na účel jejich zpracování, je oprávněn písemně (e-mailem) požádat Provozovatele o vysvětlení, a o odstranění případného závadného stavu (zejména o zablokování, provedení opravy, doplnění nebo o likvidaci osobních údajů). Shledá-li Provozovatel žádost Uživatele jako oprávněnou, je povinen neprodleně odstranit závadný stav, a Uživatele o těchto opatřeních písemně (e-mailem) informovat. Zjistí-li Uživatel, že Provozovatel zpracovává jeho osobní údaje, které jsou nesprávné nebo neaktuální, je oprávněn žádat okamžitou opravu těchto osobních údajů. Nevyhoví-li Provozovatel těmto žádostem Uživatele, je Uživatel oprávněn obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů (UOOÚ). Uživatel je oprávněn obrátit se na UOOÚ s podnětem přímo i bez předchozí žádosti. Vznikne-li Uživateli v důsledku zpracování osobních údajů jiná než hmotná újma, je oprávněn uplatňovat nároky z titulu ochrany osobnosti dle příslušných ustanovení NOZ.

3.12 ZMĚNA/MODIFIKACE

3.12.1

Provozovatel Uživatelům umožňuje změnit své dříve uvedené osobní údaje pomocí funkce "Nastavení".

3.13 JAK KONTAKTOVAT AUKRO

3.13.1

V případě dotazů týkajících se zachování bezpečnosti, postupů používaných na stránkách Systému Aukro nebo použití služeb Systému Aukro, je možno Provozovatele kontaktovat.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

4.1

Provozovatel je oprávněn změnit tyto Podmínky v rozsahu a způsobem uvedeným v čl. 12 Obchodních podmínek.