Provizní podmínky
a sazebník poplatků za užívání Systému Aukro

společnosti AUKRO s.r.o.
se sídlem nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín
IČO 05360722

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 94903
verze 4/2016

OBSAH

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 KOMU JSOU URČENY PROVIZNÍ PODMÍNKY A SAZEBNÍK POPLATKŮ?

1.1.1

Tato příloha „Provizní podmínky a sazebník poplatků“ se vztahuje na všechny Prodávající.

1.2 VÝKLAD POJMŮ

1.2.1

V těchto Pravidlech se užívají pojmy definované v čl. 1.1 Obchodních podmínek. Pro větší přehlednost těchto Pravidel jsou níže uvedeny vedle definicí nových pojmů i zopakovány i nejčastější pojmy definované v Obchodních podmínkách:

1.2.2

Obchodní podmínky – obchodní podmínky provozu a užívání systému Aukro;

1.2.3

Pravidla – tato příloha Obchodních podmínek, označená jako „Provizní podmínky a sazebník poplatků za užívání Systému Aukro“;

1.2.4

Prodávající - Uživatel, který má zájem o prodej Zboží, které pro tento účel vystavil v Nabídce;

1.2.5

Provozovatel – provozovatel Systému Aukro, společnost AUKRO s.r.o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín, IČO 053 60 722, DIČ CZ05360722, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 94903;

1.2.6

Sazebník – sazebník poplatků a provizí uvedený v čl. 8 této přílohy;

1.2.7

Sazebník poplatků za propagaci – sazebník poplatků za propagaci Nabídky uvedený v čl. 9 této přílohy.

1.3 PLATNOST PROVIZNÍCH PODMÍNEK A SAZEBNÍKU POPLATKŮ

1.3.1

Vložení Nabídky Uživatelem je zpoplatněno za podmínek uvedených níže v čl. 2 a v Sazebníku poplatků.

1.3.2

Provozovatel si účtuje provizi za uskutečněný prodej Zboží vystaveného v Nabídce za podmínek uvedených níže v čl. 3 a v Sazebníku poplatků.

1.3.3

Provozovatel dále nabízí možnost propagace nabízeného Zboží a další služby, které nejsou podmínkou účasti v Nabídce; za tyto služby si Provozovatel účtuje poplatky ve výši a za podmínek uvedených níže v čl. 4 a Sazebníku poplatků za propagaci.

1.3.4

Veškeré uvedené ceny jsou včetně DPH 21%.

2.Poplatky za vložení nabídky

2.1 Vznik nároku na poplatek

2.1.1

Aukru vzniká nárok na poplatek okamžikem, kdy začala Nabídka, tzn. kdy Prodávající vystavil Zboží.

2.1.2

Poplatek za vložení Nabídky je nevratný, tzn. tento poplatek nebude Prodávajícímu vrácen.

2.2 Výše poplatku za vložení nabídky

2.2.1

Výše poplatku za vložení Nabídky je ve všech kategoriích stejná a liší se pouze v závislosti na tom, zda Uživatel vystavuje Nabídku prostřednictvím Podnikatelského nebo běžného (nepodnikatelského) uživatelského účtu. Na výši poplatku za vložení Nabídky nemá vliv počáteční cena předmětu (Zboží), ani počet nabízených kusů Zboží.

3.Provize z úspěšného prodeje

3.1 Vznik nároku na provizi

3.1.1

Aukru vzniká nárok na provizi:

a) okamžikem skončení Nabídky, ve které byla Uživatelem – Kupujícím za podmínek uvedených v čl. 3 Obchodních podmínek formou návrhu na uzavření kupní smlouvy (u tzv. Aukčních nabídek) navržena alespoň počáteční vyvolávací cena, anebo
b) okamžikem, kdy Kupující oznámí Prodejci za podmínek uvedených v čl. 3 Obchodních podmínek přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy u Nabídek typu Kup Teď,

a to bez ohledu na to, zda bude kupní smlouva platně uzavřena či zda smluvní strany (Uživatelé) splní povinnosti z kupní smlouvy vyplývající.

3.2 Výše provize

3.2.1

Základem pro výpočet výše provize je tzv. konečná kupní cena, tj.

a) nejvyšší kupní cena nabídnutá formou tzv. příhozů u Aukčních nabídek, anebo
b) kupní cena akceptovaná v přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy v Nabídkách typu Kup Teď, anebo
c) v případě Aukční nabídky s volbou Kup Teď kupní cena, která je sjednána mezi Prodávajícím a Kupujícím dle čl. 3.4 Obchodních podmínek.

3.2.2

Základem pro výpočet výše provize je konečná kupní cena včetně DPH, a to bez ohledu na případné slevy poskytnuté později Kupujícímu z důvodu odpovědnosti za vady.

3.2.3

V případě Nabídek s větším množstvím předmětů s volbou Kup Teď je základem pro výpočet provize konečná cena jednoho kusu Zboží; takto určená provize se vynásobí počtem prodaných kusů Zboží.

4.Další poplatky

4.1 Propagace nabídky

4.1.1

Uživatel - Prodávající má možnost zvolit si níže uvedené formy zvýraznění Nabídky.

4.1.2

Provozovateli vzniká nárok na poplatek za Prodávajícím zvolenou formu propagace okamžikem, kdy začala Nabídka, tzn. kdy Prodávající vystavil Zboží.

4.2 Manažer prodeje

4.2.1

Manažer prodeje je aplikace umožňující Uživateli správu a kontrolu probíhajících či proběhlých Nabídek, kterých se účastnil, přístup ke statistikám a další funkce.

4.2.2

Užívání Manažera prodeje je zpoplatněno částkou 1 Kč měsíčně.

4.2.3

Uživatelé, jejichž účet byl zablokován, nemají možnost zakoupit ani prodloužit možnost užívání Manažera prodeje.

4.3 WebAPI

4.3.1

Používání rozhraní WebAPI je pro Uživatele zdarma. Přístup k WebAPI je zajištěn u Uživatelského účtu pomocí speciálního identifikačního klíče. Přehled funkcí WebAPI je uveřejněn zde.

4.3.2

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli odepřít Uživateli přístup k rozhraní WebAPI deaktivací identifikačního klíče.

4.4 Odměna za opětný prodej originálu uměleckého díla

4.4.1

Ve smyslu platné právní úpravy § 24 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, má obchodník spolu s prodávajícím povinnost platit ochrannému svazu autorskému (GESTOR) tzv. odměnu za opětný prodej originálu uměleckého díla, jehož kupní cena činí 1 500 EURO a více. O povinnosti platit odměnu kolektivnímu správci autorského práva při opětném prodeji originálu výtvarného díla uměleckého se zmiňují Obchodní podmínky v bodu 3.7. Zvláštní ustanovení k prodeji uměleckých děl.

5.Platební podmínky

5.1 Způsob úhrady provize a poplatků

5.1.1

Provize či poplatky budou hrazeny bezhotovostně, převodem ve prospěch účtu Provozovatele, který za tímto účelem Uživatelům sdělí.

5.1.2

Uživatelé, kteří mají Podnikatelský účet, jsou oprávněni zřídit si aktivní fakturační účet. Těmto Uživatelům bude 1x měsíčně zasíláno vyúčtování prostřednictvím mailu a zároveň jim bude k dispozici daňový doklad - faktura v elektronické podobě ve formátu PDF. Faktura musí mít náležitosti dle právních předpisů a je splatná do 14. dne daného měsíce. Faktura je Uživatelům s Podnikatelským účtem k dispozici v elektronické podobě nejpozději 7. den v měsíci.

5.1.3

Uživatelům - nepodnikatelům, kteří nemají aktivní fakturační účet, bude vyúčtování provize a poplatků zasíláno 1x měsíčně prostřednictvím mailu v případě, že dlužná částka na jejich Aukro účtu přesáhne 50 Kč. Pokud dlužná částka nepřevyšuje 50 Kč povinnost k úhradě dlužné částky se řídí pravidly stanovenými zde. Zároveň jim bude k dispozici daňový doklad – souhrnný daňový doklad v elektronické podobě ve formátu PDF.

5.2 Vydávání daňových dokladů

5.2.1

Faktury obsahují vyúčtování za služby poskytnuté v uplynulém měsíci a jsou vystaveny vždy k poslednímu dni daného měsíce. V případě, že dojde k podstatné změně fakturačních údajů (např. znovuotevření fakturačního účtu, změna IČO a DIČ), fakturu s novými údaji je možné vystavit pouze za předpokladu, že zůstatek účtu na konci měsíce, ve kterém došlo ke změně údajů, je roven 0,00 Kč. Vystavení faktury s novými údaji je možné nejdříve k poslednímu dni následujícího měsíce.

5.2.2

Subjekty registrované k DPH v některém z členských států EU (mimo ČR) mohou rovněž požádat o vystavení faktury za služby Provozovatele, resp. Systému Aukro, avšak pouze tehdy, pokud splní dále uvedené podmínku:

a) zaregistrují svůj účet jako Podnikatelský účet a Provozovatel provede ověření zadaných fakturačních údajů dle čl. 2.5 Přílohy Registrace a ochrana osobních údajů.

5.3. Prodlení Uživatele

5.3.1

Uživatel je v prodlení s úhradou provize nebo poplatku, neuhradí-li dlužnou částku ani do konce kalendářního měsíce, kdy mu Provozovatel adresuje výzvu k úhradě odpovídající dlužné částky.

5.3.2

V případě, že je Uživatel v prodlení s úhradou provize nebo poplatků podle čl. 5.3.1., není oprávněn vystavovat až do doby úhrady závazku prostřednictvím svého Uživatelského účtu Nabídky. Ostatní funkce Uživatelského účtu je Uživatel oprávněn využívat bez omezení.

5.3.3

V případě, že Uživatel neuhradí dlužnou částku v plné výši ani do 15. dne následujícího měsíce po měsíci, kdy je mu zamezena možnost vystavovat Nabídky podle 5.3.2., dojde automaticky k zablokování všech jeho Uživatelských účtů, včetně těch účtů, na kterých má dosud kladný zůstatek.

5.3.4

V případě prodlení s úhradou provize nebo poplatku Uživatelem vzniká Aukru nárok na úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Nárok Provozovatele na smluvní pokutu, náhradu škody a zablokování účtu Uživatele tímto nejsou dotčeny.

6.Vrácení provize a poplatků

6.1 Vrácení provize

6.1.1

Provozovatel může na žádost Uživatele (Prodávajícího) vrátit zcela nebo zčásti provizi, a to v případech a za podmínek uvedených zde. Na vrácení provize nemá Uživatel (Prodávající) nárok, Provozovatel posoudí jeho žádost vždy individuálně.

6.1.2

Zmešká-li Prodávající lhůty uvedené zde, bude jeho žádost o vrácení provize zamítnuta.

6.1.3

Sankce Kupujícího, který zmařil prodej Zboží nebo porušil závazky z kupní smlouvy, jsou uvedeny v Obchodních podmínkách. Po zaslání žádosti Prodávajícího o vrácení provize je Kupujícímu zaslána informace o zahájení řízení o vrácení provize společně s žádostí o potvrzení oprávněnosti požadavku Prodávajícího na vrácení Provize.

6.1.4

Vyjde-li najevo, že Uživatel uvedl v souvislosti s žádostí o vrácení provize nepravdivé údaje, je Provozovatel oprávněn zablokovat mu Uživatelský účet a odstoupit od Smlouvy.

6.1.5

Rozhodne-li Aukro o vrácení provize, bude tato vrácena do 60 dnů od ukončení připsáním částky na účet vedený v Aukru. Provozovatel je oprávněn započíst částku odpovídající vrácené provizi na jiné své splatné i nesplatné peněžité nároky vůči Uživateli, kterému bude provize vrácena.

6.2 Vrácení poplatků

6.2.1

Případy, kdy vzniká Uživateli nárok na úplné nebo částečné vrácení poplatků za zpoplatněné služby Aukra, jsou uvedeny v Obchodních podmínkách (čl. 9.3.).

6.2.2

Na vrácení poplatků se přiměřeně použije ustanovení čl. 6.1. Provizních podmínek.

6.3 Vrácení předplacené částky

6.3.1

Každý Uživatel s kladným zůstatkem na kontě má kdykoliv možnost prostřednictvím formuláře požádat o vrácení předplacené částky ze svého Aukro účtu.

6.3.2

Po akceptaci formuláře bude na bankovní účet Uživatele převedena částka odpovídající reálným peněžním prostředkům, které byly na Aukro účet zaplaceny (bez bonusu připsaného Systémem Aukro při registraci nového Uživatele, prostředků z Partnerského Programu a případných dalších bonusů připsaných Provozovatelem nebo jeho partnery).

6.3.3

Od vrácené částky částky budou dále odečteny náklady spojené s převodem prostředků na bankovní účet Uživatele (18 Kč pro ČR, 250 Kč pro zahraničí).

6.3.4

V případě, že Uživateli byla na částku zaslána faktura, bude mu společností Allegro Group CZ, s.r.o. vystavena faktura nová - opravená.

7.Závěrečná ustanovení

7.1

7.1.1

Tyto provizní podmínky a sazebník poplatků jsou nedílnou součástí Smlouvy o užívání aukčního systému Aukro.

7.1.2

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto provizní Podmínky, a to za podmínek uvedených v čl. 12 Obchodních podmínek.

8.SAZEBNÍK POPLATKŮ A PROVIZÍ

8.1 Výše poplatku za vložení nabídky

8.1.1

Výše poplatku za vložení Nabídky činí ve všech kategoriích:

a) pro Uživatele s Podnikatelským účtem 0,20 Kč
b) a) pro Uživatele bez Podnikatelského účtu 0,50 Kč

8.2 Výše provize v jednotlivých kategoriích

Auto-moto

Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

Předmět není prodán 0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)
Předmět je prodán 6 % z konečné kupní ceny, maximálně 500 Kč za každý prodaný kus

Provize z kupní ceny se neplatí v podkategoriích: Automobily; Motocykly; Automobily – Veteráni; Motocykly – Veteráni

Konečná cena za 1 ks Zboží Výše provize
Provize se neplatí Provize se neplatí

Cestování

Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

Předmět není prodán 0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)
Předmět je prodán 6 % z konečné kupní ceny, maximálně 500 Kč za každý prodaný kus

Děti

Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

Předmět není prodán 0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)
Předmět je prodán 6 % z konečné kupní ceny, maximálně 500 Kč za každý prodaný kus

Výše provize z úspěšně skončené Nabídky v podkategorii: Dětský pokoj

Předmět není prodán 0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)
Předmět je prodán 7 % z konečné kupní ceny, maximálně 999 Kč za každý prodaný kus

Dům a zahrada

Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

Předmět není prodán 0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)
Předmět je prodán 7 % z konečné kupní ceny, maximálně 999 Kč za každý prodaný kus

Výše provize z úspěšně skončené Nabídky v podkategorii Nábytek:

Předmět není prodán 0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)
Předmět je prodán 8 % z konečné kupní ceny, maximálně 999 Kč za každý prodaný kus

Výše provize z úspěšně skončené Nabídky v podkategorii Nářadí:

Předmět není prodán 0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)
Předmět je prodán 5 % z konečné kupní ceny, maximálně 999 Kč za každý prodaný kus

Elektro

Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

Předmět není prodán 0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)
Předmět je prodán 4 % z konečné kupní ceny, maximálně 500 Kč za každý prodaný kus

Výše provize z úspěšně skončené Nabídky v podkategoriích Fotoaparáty; Digitální fotorámečky:

Předmět není prodán 0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)
Předmět je prodán 2,5 % z konečné kupní ceny, maximálně 500 Kč za každý prodaný kus

Erotika

Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

Předmět není prodán 0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)
Předmět je prodán 6 % z konečné kupní ceny, maximálně 500 Kč za každý prodaný kus

Hudba, Film

Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

Předmět není prodán 0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)
Předmět je prodán 6 % z konečné kupní ceny, maximálně 500 Kč za každý prodaný kus

Knihy a časopisy

Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

Předmět není prodán 0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)
Předmět je prodán 6 % z konečné kupní ceny, maximálně 500 Kč za každý prodaný kus

Kosmetika, parfémy

Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

Předmět není prodán 0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)
Předmět je prodán 6 % z konečné kupní ceny, maximálně 500 Kč za každý prodaný kus

Lékárna a zdraví

Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

Předmět není prodán 0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)
Předmět je prodán 6 % z konečné kupní ceny, maximálně 500 Kč za každý prodaný kus

Mobily a GPS

Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

Předmět není prodán 0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)
Předmět je prodán 5 % z konečné kupní ceny, maximálně 500 Kč za každý prodaný kus

Výše provize z úspěšně skončené Nabídky v podkategoriích Mobilní telefony; GPS:

Předmět není prodán 0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)
Předmět je prodán 2,5 % z konečné kupní ceny, maximálně 500 Kč za každý prodaný kus

Nemovitosti

Provize z kupní ceny se neplatí

Konečná cena za 1 ks Zboží Výše provize
Provize se neplatí Provize se neplatí

Oblečení, obuv, doplňky

Výše provize z úspěšně skončené nabídky:

Předmět není prodán 0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)
Předmět je prodán 8 % z konečné kupní ceny, maximálně 500 Kč za každý prodaný kus

Počítače a hry

Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

Předmět není prodán 0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)
Předmět je prodán 6 % z konečné kupní ceny, maximálně 500 Kč za každý prodaný kus


Výše provize z úspěšně skončené Nabídky v podkategorii Herní zařízení => Herní konzole; Notebooky, příslušenství => Notebooky, netbooky; Příslušenství k PC => Monitory; Příslušenství k PC => Skenery; Příslušenství k PC => Tiskárny a příslušenství => Tiskárny; Servery, příslušenství => Servery; Stolní počítače; Tablety a čtečky e-knih => Čtečky e-knih; Tablety a čtečky e-knih => Tablety; Počítače a Hry => PC komponenty; Počítače a Hry => Notebooky, příslušenství => Komponenty k notebookům:

Předmět není prodán 0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)
Předmět je prodán 2,5 % z konečné kupní ceny, maximálně 500 Kč za každý prodaný kus

Podnikání a průmysl

Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

Předmět není prodán 0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)
Předmět je prodán 5 % z konečné kupní ceny, maximálně 500 Kč za každý prodaný kus

Potraviny

Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

Předmět není prodán 0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)
Předmět je prodán 6 % z konečné kupní ceny, maximálně 500 Kč za každý prodaný kus

Sběratelství

Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

Předmět není prodán 0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)
Předmět je prodán 5,5 % z konečné kupní ceny, maximálně 999 Kč za každý prodaný kus

Výše provize z úspěšně skončené Nabídky v podkategorii Numismatika =>Investiční předměty::

Předmět není prodán 0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)
Předmět je prodán 4,5 % z konečné kupní ceny, maximálně 999 Kč za každý prodaný kus

Sport a turistika

Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

Předmět není prodán 0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)
Předmět je prodán 7 % z konečné kupní ceny, maximálně 500 Kč za každý prodaný kus

Starožitnosti a umění

Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

Předmět není prodán 0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)
Předmět je prodán 6,5 % z konečné kupní ceny, maximálně 999 Kč za každý prodaný kus

Výše provize z úspěšně skončené Nabídky v podkategorii Umění::

Předmět není prodán 0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)
Předmět je prodán 5,5 % z konečné kupní ceny, maximálně 999 Kč za každý prodaný kus

Šperky a hodinky

Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

Předmět není prodán 0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)
Předmět je prodán 8 % z konečné kupní ceny, maximálně 500 Kč za každý prodaný kus

Zábava

Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

Předmět není prodán 0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)
Předmět je prodán 7 % z konečné kupní ceny, maximálně 500 Kč za každý prodaný kus

Ostatní

Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

Předmět není prodán 0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)
Předmět je prodán 7 % z konečné kupní ceny, maximálně 500 Kč za každý prodaný kus

8.3 Provize z prodeje originálů uměleckých děl + odměna za opětovný prodej děl ve smyslu § 24 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona


Konečná cena za 1 ks Zboží Výše provize
Předmět není prodán 0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)
Nižší než 1 500 EURO Dle sazebníků pro provize v příslušných kategoriích
1 500 – 50 000 EURO Dle sazebníků pro provize v příslušných kategoriích + 4 % z kupní ceny
Vyšší než 50 000 EURO Dle sazebníků pro provize v příslušných kategoriích + 3 % z kupní ceny

9. SAZEBNÍK POPLATKŮ ZA PROPAGACI NABÍDKY

9.1

Výše poplatků za propagaci nabídky je uvedena v následující tabulce:


Propagace nabídky Poplatek
1. Tučný titulek - nabídka bude propagována pomocí tučného titulku 5 Kč
2. Zvýraznění - nabídky bude ve výpisu předmětů zvýrazněna pomocí modré barvy 15 Kč
3. Přednostní výpis - Vaše nabídka bude vždy viditelná na počátku výpisu předmětů v dané kategorii 80 Kč (40 Kč pro Uživatele zařazené do programu Aukro+)
4. Hlavní strana - nabídka bude propagována na hlavní stránce Systému Aukro 500 Kč
5. Strana kategorie - nabídka bude propagována pomocí speciálního rámečku na stránce kategorie 100 Kč
6. Balíček - Strana kategorie + Hlavní strana 550 Kč
7. Miniatura – Ve výpisu předmětů bude vedle Vašeho předmětu umístěna miniatura první fotografie zdarma
8. První fotografie zdarma
9. Každá další fotografie* 0,30 Kč
10. Kup teď
(pouze v případě použití formátu Aukční nabídky)
0,15 Kč

* platí pro fotografie nahrané na server Aukro.cz; fotografie umístěné na jiných serverech jsou bezplatné

9.2

Výše poplatků za zvýraznění nabídek v kategoriích Automobily, Automobily - Veteráni, Motocykly, Motocykly - Veteráni je uvedena v následující tabulce:


Propagace nabídky Poplatek
1. Tučný titulek - nabídka bude propagována pomocí tučného titulku 10 Kč
2. Zvýraznění - nabídka bude ve výpisu předmětů zvýrazněna pomocí modré barvy 25 Kč
3. Přednostní výpis - Vaše nabídka bude vždy viditelná na počátku výpisu předmětů v dané kategorii 80 Kč
4. Hlavní strana - nabídka bude propagována na hlavní stránce Systému Aukro 500 Kč
5. Strana kategorie - nabídka bude propagována pomocí speciálního rámečku na stránce kategorie 150 Kč
6. Balíček - Strana kategorie + Hlavní strana 550 Kč
7. Miniatura – Ve výpisu předmětů bude vedle Vašeho předmětu umístěna miniatura první fotografie zdarma
8. První fotografie zdarma
9. Každá další fotografie* 0,30 Kč
10. Kup teď
(pouze v případě použití formátu Aukční nabídka)
0,15 Kč

* platí pro fotografie nahrané na server Aukro.cz; fotografie umístěné na jiných serverech jsou bezplatné

9.3

Výše poplatků za zvýraznění nabídek v kategoriích Nemovitosti je uvedena v následující tabulce:


Propagace nabídky Poplatek
1. Tučný titulek - nabídka bude propagována pomocí tučného titulku 10 Kč
2. Zvýraznění - nabídka bude ve výpisu předmětů zvýrazněna pomocí modré barvy 25 Kč
3. Přednostní výpis - Vaše nabídka bude vždy viditelná na počátku výpisu předmětů v dané kategorii 100 Kč
4. Hlavní strana - nabídka bude propagována na hlavní stránce Systému Aukro 500 Kč
5. Strana kategorie - nabídka bude propagována pomocí speciálního rámečku na stránce kategorie 100 Kč
6. Balíček - Strana kategorie + Hlavní strana 550 Kč
7. Miniatura – Ve výpisu předmětů bude vedle Vašeho předmětu umístěna miniatura první fotografie zdarma
8. První fotografie zdarma
9. Každá další fotografie* 0,30 Kč
10. Kup teď
(pouze v případě použití formátu Aukční nabídka)
0,15 Kč

* platí pro fotografie nahrané na server Aukro.cz; fotografie umístěné na jiných serverech jsou bezplatné