O nás Obchodní podmínky Kontakt Naše nabídka O programu Aukro+
 

Obchodni podminky

I. Zakladni ustanoveni

Tyto Všeobecne obchodni podminky (dále jen „VOP“) upravuji vztahy mezi smluvnimi

stranami kupni smlouvy, kdy na jedne straně je podnikatel Muzikantský ráj, s.r.o. Nádražní 189 Trutnov 54101 , E-SHOP Obchudekumalin.cz IČ:27463168 registrovany u Živnostenskeho uřadu v Trutnově

č.j.1-1092/04ZM1 ev.č.361005-13368 Krajský soud ,oddíl C vložka 20425

jako prodavajici (dále jen „prodavajici“) a

na straně druhé je kupujici (dále jen „Kupujici“).

 

Kupujicim je spotřebitel nebo podnikatel.

 

Spotřebitelem je každy člověk, který mimo ramec sve podnikatelske činnosti nebo

mimo ramec samostatneho vykonu svého povolani uzavira smlouvu s prodavajicim nebo

s nim jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonava na vlastní učet a odpovědnost

vydělečnou činnost živnostenskym nebo obdobnym způsobem se zaměrem činit tak

soustavně za učelem dosaženi zisku. Za podnikatele je považovan mj. Pro učely ochrany

spotřebitele také každa osoba, která uzavira smlouvy souvisejici s vlastní obchodni,

vyrobni nebo obdobnou činnosti či při samostatnem vykon svého povolani, popřipadě

osoba, která jedna jmenem nebo na učet podnikatele. Podnikatelem se pro učely VOP

rozumi ten, kdo jedna v souladu s předchozi větou v ramci sve podnikatelske činnosti.

Uvede li Kupujici v objednavce sve identifikačni čislo, pak bere na vědomi, že pro něj

plati pravidla uvedena ve VOP pro podnikatele.

Kupujici podanim objednavky potvrzuje, že se před uzavřenim smlouvy seznamil s těmito

VOP a že s nimi vyslovně souhlasi a to ve zněni platnem a učinnem v momentě odeslani

objednavky.

VOP jsou k přečteni, připadně staženi, umistěny na strankach prodavajiciho, přičemž

fakturu obsahujici zakladni udaje smlouvy obdrži Kupujici při převzeti zboži.

II. Sděleni před uzavřenim smlouvy

Prodavajici sděluje, že

a. naklady na prostředky komunikace na dalku se neliši od zakladni sazby (v

přip. Internetoveho i telefonickeho připojeni dle podminek Kupujiciho,

prodavajici si neučtuje žadne další poplatky, to se netyka přip. Smluvni

přepravy);

b. požaduje uhradu kupni ceny před převzetim plněni Kupujicim od

prodavajiciho;

c. prodavajici neuzavira smlouvy, jejimž předmětem je opakovane plněni;

d. v případě licenčnich smluv uzaviranych na dobu neurčitou, je cena licence

sjednana za celou dobu poskytovaní licence, neni li uvedeno jinak;

e. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovanem prodavajicim uvaděny včetně

DPH, včetně veškerych poplatků stanovenych zakonem, nicmeně naklady na

dodani zboží nebo služby se liši podle zvolene metody a poskytovatele

dopravy a způsobu uhrady;

f. v připadě, že Kupujicim je spotřebitel, ma takovy spotřebitel pravo od

smlouvy odstoupit (neni li niže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnacti dnů,

která běži, jde li o

i. kupni smlouvu, ode dne převzeti zboži

ii. smlouvu, jejimž předmětem je několik druhů zboží nebo dodani několika

časti, ode dne převzeti poslední dodavky zboži; nebo

iii. Smlouvu, jejimž předmětem je pravidelna opakovana dodavka zboži, ode

dne převzeti první dodavky zboži;

iv. přičemž toto odstoupeni musí zaslat na adresu prodavajiciho,

g. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

i. o poskytovani služeb, které prodavajici splnil s předchozim vyslovnym

souhlasem spotřebitele před uplynutim lhůty pro odstoupeni od

smlouvy;

ii. o dodavce zboží nebo služby, jejichž cena zavisi na vychylkach finančniho

trhu nezavisle na vůli prodavajiciho a k němuž může dojit během lhůty

pro odstoupeni od smlouvy;

iii. O dodavce zboži, které bylo upraveno podle přani spotřebitele nebo pro

jeho osobu;

iv. o dodavce zboži, které podleha rychle zkaze, jakož i zboži, které bylo po

dodani nenavratně smiseno s jinym zbožim;

v. o opravě nebo udržbě provedene v mistě určenem spotřebitelem na jeho

žadost; to však neplati v případě nasledneho provedeni jinych než

vyžadanych oprav či dodani jinych než vyžadanych nahradnich dilů;

vi. o dodavce zboží v uzavřenem obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z

hygienickych důvodů jej není možne vratit;

vii. O dodavce zvukove nebo obrazove nahravky nebo počitačoveho

programu, pokud porušil jejich původni obal;

viii. O dodavce novin, periodik nebo časopisů;

ix. o dopravě nebo využiti volneho času, pokud prodavajici tato plněni

poskytuje v určenem terminu;

x. o dodani digitalniho obsahu, pokud nebyl dodan na hmotnem nosiči a byl

dodan s předchozim vyslovnym souhlasem spotřebitele před uplynutim lhůty pro odstoupeni od smlouvy, prodavajici zdůrazňuje, že v případě

dodani digitalniho obsahu dodavaneho on line nelze od takove

smlouvy odstoupit;

h. v případě odstoupeni od smlouvy ponese spotřebitel naklady spojene s

navracenim zboži, a jde li o smlouvu uzavřenou prostřednictvim prostředku

komunikace na dalku, naklady za navraceni zboži, jestliže toto zboží nemůže

byt vraceno pro svou povahu obvyklou poštovni cestou;

i. spotřebitel ma povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupeni

od smlouvy, jejimž předmětem je poskytovani služeb a jejichž plněni již

začalo;

j. smlouva, resp. Přislušna faktura bude uložena v elektronickem archivu

prodavajiciho;

k. v připadě, že spotřebitel ma stižnost, může tuto uplatnit přimo u

prodavajiciho, přip. Se lze obratit se stižnosti na organ dohledu nebo statniho

dozoru.

III. Smlouva

1. Uzavřeni smlouvy

Smlouvu může Kupujici uzavřit tak, že přijme navrh k uzavřeni smlouvy na webu

provozovanem prodavajicim tim, že požadovane plněni (zboži, službu, elektronicky

obsah) vloži do košiku. Než Kupujici zavazně potvrdi objednavku, ma Kupujici pravo

měnit jak požadovane plněni, dopravu i způsob uhrady, tedy zkontrolovat všechny udaje,

které do objednavky vložil. Kupni smlouva vznika odeslanim objednavky Kupujicim po

zvoleni dopravy a způsobu uhrady a přijetim objednavky prodavajicim, za připadne chyby

př přenosu da prodavajici nenese odpovědnost. Uzavřeni smlouvy prodavajici

neprodleně potvrd Kupujicimu informativnim emailem na Kupujicim zadany email.

Uzavřena smlouva je prodavajicim archivovana po dobu nejmeně pěti let od jejiho

uzavřeni, nejdele však na dobu dle přislušnych pravnich předpisů, za učelem jejiho

uspěšneho splněni a neni přistupna třetim nezučastněnym stranam. Informace o

jednotlivych technickych krocich vedoucich k uzavřeni smlouvy jsou patrné z těchto

obchodnich podminek, kde je tento proces srozumitelně popsan.

2. Dodaní předmětu koupě

Kupni smlouvou se prodavajici zavazuje, že Kupujicimu odevzda věc, poskytne digitalni

obsah/licenci, ktera je předmětem koupě, a umožni mu nabyt vlastnicke pravo/licenci k

ni, a Kupujici se zavazuje, že věc/digitalni obsah převezme a zaplati prodavajicimu kupni

cenu.

Prodavajici si vyhrazuje vlastnicke pravo k věci, a proto se Kupujici stane vlastnikem

teprve uplnym zaplacenim kupni ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě

zakoupeni licence či služby.

Prodavajici Kupujicimu odevzda věc, jakož i doklady, které se k věci vztahuji, a umožni

Kupujicimu nabyt vlastnickeho prava k věci/licenci v souladu se smlouvou.

Prodavajici splni povinnost odevzdat věc Kupujicimu, umožnili mu nakladat s věci v

mistě plněni a včas mu to oznami.

Mali Prodavajici věc odeslat, odevzda věc Kupujicimu předanim prvnimu dopravci k

přepravě pro Kupujiciho a umožni Kupujicimu platnit prava z přepravni smlouvy vůči

dopravci, Prodavajici odevzdá Kupujicimu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předa

dopravce.

Prodavajici odevzda Kupujicimu předmět koupě v ujednanem množstvi, jakosti a

provedeni.

3. Přechod nebezpeči škody

Věc je vadna, nema li sjednane vlastnosti. Za vadu se považuje i plněni jiné věci a vady

v dokladech nutnych pro uživani věci.

Pravo Kupujiciho z vadneho plněni zaklada vada,kterou ma věc při přechodu nebezpeči

škody na Kupujiciho, byť se projevi až později. Pravo Kupujiciho založi i později vznikla

vada, kterou Prodavajici způsobil porušenim sve povinnosti.

Kupujici věc podle možnosti prohledne co nejdřive po přechodu nebezpeči škody na věci

a přesvědči se o jejich vlastnostech a množstvi.

Nebezpeči škody přechazi na Kupujiciho převzetim věci. Tyž nasledek ma, nepřevezme li

Kupujici věc, ač mu s ni Prodavajici umožnil nakladat.

Škoda na věci, vznikla po přechodu nebezpeči škody na věci na Kupujiciho, nemávliv na

jeho povinnost zaplatit kupni cenu.

4. Odpovědnost Prodavajiciho

Prodavajici odpovida Kupujicimu, že věc při převzeti nemá vady. Zejména Prodavajici

odpovida Kupujicimu, že v době, kdy Kupujici věc převzal,

a. ma věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybi li ujednani, takove

vlastnosti, které Prodavajici nebo vyrobce popsal nebo které Kupujici

očekaval s ohledem na povahu zboží a na zakladě reklamy jimi provaděne;

b. se věc hodi k učelu, který pro jeji použiti Prodavajici uvadi nebo ke kteremu

se věc tohoto druhu obvykle použiva;

c. je věc v odpovidajicim množstvi, miře nebo hmotnosti;

 

Kupujici je opravněn uplatnit pravo z vady, která se vyskytne u spotřebniho zboží v době

dvaceti čtyř měsiců od převzeti pokud není napsáno jinak.

b. Na opotřbeni věci způobene jejim obvyklym užvanim , U použite věi na vadu odpovidajici miře používani nebo opotřebeni, kterou

věc měla při převzetí Kupujicim;nebo

d. vyplyva li to z povahy věci.

U spotřebniho zboží (např. kosmetika, drogisticke vyrobky apod.) je Kupujici opravněn

uplatnit pravo z vady do dvaceti čtyř (24) měsiců, neni li však na zboží uvedene datum

spotřeby, v takovem připadě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeneho na obalu

zboži.

Jednotlive lhůty bliže upravuje Reklamačni řad.

Pro Kupujiciho podnikatele může byt lhůta pro uplatněni prav z vadneho plněni upravena

odlišně, je li to u daneho typu zboží vyslovně uvedeno, takto uvedena lhůta ma přednost.

Pravo z vadneho plněni Kupujicimu nenaleži, pokud Kupujici před převzetim věci věděl,

že věc má vadu, a nebo pokud Kupujici vadu sam způsobil.

Ma li věc vadu, z niž je Prodavajici zavazan, a jedna li se o věc prodavanou za nižši cenu

nebo o věc použitou, ma Kupujici místo pravo na vyměnu věci pravo na přiměřenou

slevu.

5. Podstatne porušeni smlouvy

Je li vadne plněni podstatnym porušenim smlouvy, ma Kupujici pravo:

a. na odstraněni vady dodanim nove věci bez vady nebo dodanim chybějici věci,

pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřene, ale pokud se vada tyka

pouze současti věci, může Kupujici požadovat jen vyměnu současti; neni li to

možne, může odstoupit od smlouvy.

Je li to však vzhledem k povaze vady

neuměrne, zejména lze li vadu odstranit bez zbytečneho odkladu, ma

Kupujici pravo na bezplatne odstraněni vady;

b. na odstranění vady opravou věci;

c. na přiměřenou slevu z kupni ceny; nebo

d. odstoupit od smlouvy.

Kupujici sděli Prodavajicimu, jake pravo si zvolil, při oznameni vady, nebo bez

zbytečneho odkladu po oznameni vady. Provedenou volbu nemůže Kupujici změnit bez

souhlasu Prodavajiciho to neplati, žadal li Kupujici opravu vady, která se ukaže jako

neopravitelna. Neodstrani li Prodavajici vady v přiměřene lhůtě či oznami li Kupujicimu,

že vady neodstrani, může Kupujici požadovat místo odstraněni vady přiměřenou slevu z

kupni ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvoli li si Kupujici sve pravo včas, ma prava jako v případě nepodstatneho porušeni

smlouvy – viz niže.

Kupujici spotřebitel ma pravo na přiměřenou slevu i v připadě, že mu Prodavajici nemůže

dodat novou věc bez vad, vyměnit jeji součast nebo věc opravit, jakož i v připadě, že

Prodavajici nezjedna napravu v přiměřene době nebo že by zjednani napravy spotřebiteli

působilo značne obtiže.

6. Nepodstatne porušeni smlouvy

Je li vadne plněni nepodstatnym porušenim smlouvy, ma Kupujici pravo na odstraněni

vady, a nebo na přiměřenou slevu z kupni ceny.

Dokud Kupujici neuplatni pravo na slevu z kupni ceny nebo neodstoupi od smlouvy, může

Prodavajici dodat to, co chybi nebo odstranit pravni vadu. Jiné vady může Prodavajici

odstranit podle sve volby opravou věci nebo dodanim nove věci.

Neodstranili Prodavajici vadu věci včas nebo vadu věci odmitne odstranit, může Kupujici

požadovat slevu z kupni ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu

nemůže Kupujici změni bez souhlasu Prodavajiciho.

7. Porušeni smlouvy obecně

Pravo na dodani nove věci, nebo vyměnu současti ma Kupujici i v případě odstranitelne

vady, pokud nemůže věc řadně uživat pro opakovaní vyskyt vady po opravě nebo pro

větši počet vad. V takovem případě ma Kupujici i pravo od smlouvy odstoupit.

Při dodani nove věci vrati Kupujici Prodavajicimu na jeho naklady věc původně dodanou

(včetně veškereho dodaneho přislušenstvi).

Neoznamil li Kupujici vadu bez zbytečneho odkladu pote, co ji mohl při včasne prohlidce

a dostatečne peči zjistit, soud mu pravo z vadneho plněni nepřizna. Jedna li se o skrytou

vadu, plati totež, nebyla li vada oznamena bez zbytečneho odkladu pote, co ji Kupujici

mohl při dostatečne peči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdani věci.

8. Zaruka za jakost

Zarukou za jakost se Prodavajici zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k

použiti pro obvykly učel nebo že si zachova obvykle vlastnosti Zaručni doba běži od

odevzdani věci Kupujicimu; byla li věc podle smlouvy odeslana, běži od dojiti věci do

mista určeni. Kupujici nemá pravo ze zaruky, způsobila li vadu po přechodu nebezpeči

škody na věci na Kupujiciho vnějši udalost.

9. Uživani elektronickeho obsahu, SW apod.

Kupujici je povinen při uživani veškereho elektronickeho obsahu (pro učely VOP rozuměj

včetně SW, PC her, her pro konzole apod.) zakoupeneho u Prodavajiciho dodržovat

povinnosti stanovene těmito VOP, pravnimi předpisy upravujicimi autorska dila a

konkretnimi licenčnimi podminkami daneho produktu. Pokud Kupujici poruši takto

stanovene povinnosti, pak je povinen uhradit připadnou nahradu škody, přičemž takove

jednani může mit také trestněpravni nasledky.

Kupujici je opravněn veškerá elektronicka dila uživat vyhradně pro svou osobní potřebu,

přičemž učelem tohoto uživani není dosaženi přimeho nebo nepřimeho hospodařskeho

nebo obchodniho prospěchu, neni li v licenčnich podminkach uvedeno něco jineho.

Kupujici také není opravněn kopirovat zakoupeny elektronicky obsah, ani jej jinym

způsobem rozmnožovat, pořizovat z něj opisy, vystřižky a jinak s nim nakladat v rozporu

s autorskymi pravy, jinymi pravnimi předpisy a/nebo licenčnimi podminkami daneho

produktu. Přistup k elektronickemu obsahu může byt odepřen či licence může byt

deaktivovana, v případě že elektronicky obsah byl ziskan v důsledku protipravni činnosti.

IV. Odstoupeni od smlouvy

1. Odstoupeni od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel ma pravo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnacti dnů. Lhůta podle věty první

běži ode dne uzavřeni smlouvy a jde li o

a. kupni smlouvu ode dne převzeti zboži;

b. smlouvu, jejimž předmětem je několik druhů zboží nebo dodani několika

časti, ode dne převzeti poslední dodavky zboži; nebo

c. smlouvu, jejimž předmětem je pravidelna opakovana dodavka zboži, ode dne

převzeti první dodavky zboži.

Prodavajici umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvim vyplněni a odeslani

vzoroveho formulaře pro odstoupeni od smlouvy, a spotřebitel tak Prodavajicimu potvrdi

bez zbytečneho odkladu v textove podobě jeho přijeti.

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese:

Muzikantský ráj, s.r.o. Nádražní 189 Trutnov 54101

Odstoupi lispotřebitel od smlouvy, zašle nebo předa Prodavajicimu bez zbytečneho

odkladu, nejpozději do čtrnacti dnů od odstoupeni od smlouvy, zboži, které od

Prodavajiciho obdržel, a to na sve naklady.

Zboží by měl spotřebitel vratit uplne, tj. Včetně veškereho dodaneho přislušenstvi, s

kompletni dokumentaci,nepoškozene, čiste, pokud možno včetně originalniho obalu, ve

stavu a hodnotě, v jakem zboží převzal.

Pokud se jedna o spotřebni zboží (např. Kosmetika, drogisticke vyrobky apod.), pak lze

od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupujici doda zboží nepoškozene a nepoužite

v neporušenem originalnim baleni.

Rozhodne li se spotřebitel pro odstoupeni v uvedene lhůtě, Prodavajici doporučuje pro

urychleni vyřizeni odstoupeni zboží doručit na adresu Prodavajiciho spolu s přiloženym

průvodnim dopisem s připadnym důvodem odstoupeni od kupni smlouvy (není

podminkou), s čislem nakupniho dokladu a uvedenym čislem bankovniho učtu nebo s

uvedenim, zdali častka bude odebrana v hotovosti nebo zdali bude zaslana převodem na

učet.

Spotřebitel odpovida Prodavajicimu pouze za sniženi hodnoty zboži, které vzniklo v

důsledku nakladani s timto zbožim jinak, než je nutne s nim nakladat s ohledem na jeho

povahu a vlastnosti.

Odstoupi li spotřebitel od smlouvy, vrati mu Prodavajici bez zbytečneho odkladu,

nejpozději do čtrnacti dnů od odstoupeni od smlouvy, peněžni prostředky za hodnotu

zboži, za ktere spotřebitel toto zakoupil a nejnižši naklady na dopravu, ktere prodavajici

nabizi ve svem e shopu. V připadě vraceni časti objednavky, ktera zahrnuje vice

jednotlivych položek narok na vraceni dopravneho nevznika.

Odstoupi li spotřebitel od smlouvy, Prodavajici však neni povinen vratit přijate peněžni

prostředky spotřebiteli dřive, než mu spotřebitel zboži předa.

Spotřebitel bere na vědomi skutečnost, že jsou li se zbožim poskytovany darky, je

darovaci smlouva mezi Prodavajicim a Kupujicim uzavřena s podminkou, že dojde li k

využiti prava odstoupit od kupni smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovaci smlouva pozbyva

učinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vracenym zbožim vratit i s nim souvisejici

poskytnute darky včetně všeho, oč se obohatil. V připadě, že tyto nebudou vraceny zpět,

budou tyto hodnoty chapany jako bezdůvodne obohaceni spotřebitele. Neni li vydani

předmětu bezdůvodneho obohaceni dobře možne, ma Prodavajici pravo na peněžitou

nahradu ve vyši obvykle ceny. V připadě odstoupeni od darovaci smlouvy nezanika

smlouva kupni a smlouvy jsou posuzovany z tohoto hlediska samostatně.

2. Odstoupeni v ostatnich připadech

Bude li umožněno Kupujicimu podnikateli odstoupit od kupni smlouvy ve lhůtě čtrnacti

dnů, pak Kupujici bere na vědomi, že vracena kupni cena může byt ponižena o to, oč se

snižila hodnota zboži.

Kupujici nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodani nove věci, nemůže li věc

vratit v tom stavu, v jakem ji obdržel. To neplati,

a. došlo li ke změně stavu v důsledku prohlidky za učelem zjištěni vady věci;

b. použil li Kupujici věc ještě před objevenim vady;

c. nezpůsobil li Kupujici nemožnost vraceni věci v nezměněnem stavu jednanim