Údaje o prodejci

MUZIKANTSKÝ RÁJ,S.R.O.
NÁDRAŽNÍ 189
541 01 TRUTNOV
DIČ: CZ27463168
IČ: 27463168

Kontakt

pravidla pro odstoupení od smlouvy

počet dní, do kdy je možné zboží vrátit: 14 dny

adresa pro vrácení zboží:
MUZIKANTSKÝ RÁJ,S.R.O.
NÁDRAŽNÍ 189
541 01 TRUTNOV
vrácení bez poplatků
 
Podminky vraceni zboži Jak mam zboži vratit? - Osobně na adrese Muzikantský ráj, s.r.o. Nádražní 189 Trutnov 54101 , - Poštou na adresu: Muzikantský ráj, s.r.o. Nádražní 189 Trutnov 54101 , Ke zboži prosim přiložte průvodni list, ve kterem uveďte čislo nakupniho dokladu a čislo bankovniho učtu. Kdy dostanu sve penize zpět? Platby se snažime vratit v co nejkratšim terminu, nejpozději do 14 dnů od vraceni zboži a odstoupeni od smlouvy. Mam zboži vratit i s původnim obalem? Zboži vracejte nejlepe ve stavu, v jakem jste jej přebirali - uplne, s kompletni dokumentaci, nepoškozene, čiste a v originalnim obalu. Pokud neni vracene zboži v původnim stavu, připadně jevi znamky použiti, může prodávající po kupujícím požadovat poměrnou část . Ke zboži jsem obdržel darek, mam jej take vratit? Ano. Při odstoupeni od smlouvy se ruši take darovaci smlouva. XII. Zavěrečna ustanoveni Vztahy a připadne spory, ktere vzniknou na zakladě smlouvy, budou řešeny vyhradně podle prava Česke republiky a budou řešeny přislušnymi soudy Česke republiky. Připadne spory mezi Prodavajicim a Kupujicim lze řešit take mimosoudni cestou. V takovem připadě Kupujici – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudniho řešeni sporu, kterym je napřiklad Česka obchodni inspekce. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnimu řešeni sporu, pak Prodavajici doporučuje Kupujicimu nejdřive využit kontakt na Prodavajici pro vyřešeni nastale situace. Nastane li situace povede povede pracovník České obchodní inspekce strany jako prostředník k urovnání sporu , který bude nápomocen radou a názorem,ale nebude ve sporu rozhodovat. Výsledkem řízení bude uzavření soukromoprávní dohody stran . V tomto systému jsou řešeny spory kde na jedné straně je podnikatel a na druhé spotřebitel .Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je cesta jak tyto spory řešit s nižšími náklady a rychleji než – li soudní cestou . Bližší informace najdete na internetových stránkách www.adr.coi.cz Smlouva je uzavirana v českem jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujiciho překlad textu smlouvy, plati, že v připadě sporu o vyklad pojmů plati vyklad smlouvy v českem jazyce. Tyto Všeobecne obchodni podminky včetně jejich současti jsou platne a učinne od 01.04.2016 a ruši předchozi zněni VOP včetně jejich současti, přičemž jsou k dispozici v sidle a provozovně Prodavajiciho nebo elektronicky na www strankach prodavajiciho.www.obchudekumalin.cz Muzikantský ráj, s.r.o. Nádražní 189 Trutnov 54101 , E-SHOP Obchudekumalin.cz IČ:27463168 registrovany u Živnostenskeho uřadu v Trutnově č.j.1-1092/04ZM1 ev.č.361005-13368 Krajský soud ,oddíl C vložka 20425

reklamace

II.Záručnípodmínky 1. Kontrola zboži při převzeti Kupujici při osobnim převzeti od prodavajiciho zkontroluje přebirane zboži, jeho uplnost a nepoškozenost obalů. Kupujici při převzeti od přepravce řadně a pečlivě zkontroluje stav zasilky (zejmena počet baliků, neporušenost firemni pasky s logem, neporušenost či poškozeni obalu) podle přepravniho listu. Kupujici dale v den převzeti zkontroluje kompletnost zboži, zejmena že baleni obsahuje vše, co obsahovat ma. Veškere nesrovnalosti je třeba prodavajicimu nahlasit při osobnim převzeti na mistě, při převzeti od přepravce je vyznačit v předavacim protokolu přepravce nebo kupujici může převzeti zasilky odmitnout, nebo vždy je možne nahlasit na e-mail . Dale prodavajici v připadě převzeti od přepravce doporučuje přiložit fotodokumentaci poškozeni a obalu. Těmito ujednanimi neni dotčena zakonna lhůta pro uplatněni prav z vadneho plněni. Dodatečna reklamace neuplnosti nebo vnějšiho poškozeni zasilky nezbavuje kupujiciho prava věc reklamovat, dava však prodavajici možnost prokazat, že se nejedna o rozpor s kupni smlouvou. 2. Uplatněni reklamace Kupujici může reklamaci uplatnit na adrese prodavajiciho. Na žadost kupujiciho lze v ramci uplatněni reklamace objednat ze strany prodavajici svoz zboži. Dale je možne reklamaci zboži, odeslat na adresu prodavajiciho: Muzikantský ráj, s.r.o. Nádražní 189 Trutnov 54101 , E-SHOP Obchudekumalin.cz Zasilka musi obsahovat: reklamovane zboži (včetně kompletniho přislušenstvi). Dale prodavajici doporučuje přiložit kopii dokladu o zakoupeni či jinym vhodnym způsobem doložit zaruku zboži, podrobny popis zavady a dostatečne kontaktni udaje kupujiciho (zejm. zpatečni adresa a tel. čislo). Bez vyše uvedeneho je znemožněna identifikace původu i zavady zboži. Taktež prodavajici doporučuje zvolit si požadovany způsob vyřizeni reklamace (oprava, vyměna, dobropis). Kupujici si je vědom, že nedoda-li reklamovane zboži včetně veškereho obdrženeho přislušenstvi, pak v připadě odstoupeni kupujiciho od smlouvy bude kupujicimu vracena kupni cena ponižena o cenu nedodaneho přislušenstvi. 3. Vyluky Porušenim ochranne pečeti, informativni nalepky či serioveho čisla se kupujici vystavuje riziku zamitnuti reklamace, ledaže k poškozeni dojde při obvyklem použivani. Pečeti a seriova čisla jsou nedilnou současti zboži a nijak neomezuji pravo zakaznika zboži uživat a manipulovat s nim v plnem rozsahu toho, k čemu je zboži určeno. Dale se zaruka nevztahuje na poškozeni vznikla (v připadě, že takova činnost neni činnosti obvyklou a přitom neni zakazana v přiloženem navodu k použiti): a. mechanickym poškozenim zboži, b. elektrickym přepětim (viditelně spalene součastky nebo plošne spoje) s vyjimkou běžnych odchylek, c. použivanim zboži v podminkach, ktere neodpovidaji svoji teplotou, prašnosti, vlhkosti, chemickymi a mechanickymi vlivy prostředi, ktere je přimo prodejcem nebo vyrobcem určeno, d. neodbornou instalaci, zachazenim, obsluhou, nebo zanedbanim peče o zboži, e. poškozenim zboži či jeho časti počitačovym virem apod., f. pokud se zavada projevuje pouze u software, u ktereho neni zakaznik schopen doložit legalni způsob nabyti, nebo použitim neautorizovaneho software a spotřebniho materialu, g. poškozenim způsobenym nadměrnym zatěžovanim nebo použivanim v rozporu s podminkami uvedenymi v dokumentaci nebo všeobecnymi zasadami, h. provedenim nekvalifikovaneho zasahu či změnou parametrů, i. zboži, ktere bylo upravovano zakaznikem (natěry, ohybani atd.), vznikla-li vada v důsledku teto upravy, j. při chybně provedenem upgrade BIOSu, firmware, k. poškozenim přirodnimi živly nebo vyšši moci, l. použitim nespravneho nebo vadneho programoveho vybaveni, m. použitim nespravneho nebo neoriginalniho spotřebniho materialu, ani na připadne škody v důsledku toho vznikle, pokud takove použiti neni obvykle a přitom nebylo vyloučeno v přiloženem navodu k použiti. Tato omezeni neplati, pokud byly vlastnosti zboži, jež jsou v rozporu s vyše uvedenymi podminkami, kupujicim a prodavajicim vyslovně dohodnuty, vyminěny nebo prodavajicim deklarovany, připadně je lze očekavat vzhledem k provaděne reklamě nebo obvyklemu způsobu užiti zboži. 4. Testovani zavady Zboži předane k reklamaci bude testovano pouze na zavadu uvedenou kupujicim (v reklamačnim formulaři, v přiloženem listě s popisem zavady). Pro uvedeni zavady prodavajici doporučuje pisemnou formu, čimž se rozumi take elektronicka komunikace. Bude-li reklamace zamitnuta a v připadě, že kupujici souhlasi s placenou opravou, bude oprava učtovana dle dohodnute ceny schvalene kupujicim. Před provedenim placene opravy bude kupujici informovan o ceně opravy, jejim rozsahu a době nutne k jejimu provedeni. K provedeni placene opravy lze přistoupit jen po vyslovnem souhlasu kupujiciho (resp. na zakladě uzavřene servisni smlouvy) učiněnem po informovani dle předchozi věty. 5. Odmitnuti přijeti do reklamace A. pro znečištěni zboži Prodavajici ma pravo odmitnout přijeti zboži do reklamace v připadech, kdy reklamovane zboži a/nebo jeho současti jsou znečištěne nebo nesplňuji zakladni předpoklady pro hygienicky bezpečne předani zboži k reklamačnimu řizeni. V připadě reklamace zařizeni s nadrži na palivo, musi byt v okamžiku převzeti do reklamace nadrž prazdna. B. pro zabezpečeni zařizeni Je-li přistup do zařizeni chraněn heslem či gestem nebo jinym zabezpečenim přistupu, je kupujici při uplatněni reklamace povinen tuto ochranu zrušit nebo heslo uvest v popisu zavady. V opačnem připadě ma prodavajici pravo odmitnout přijeti zboži do reklamace. To same plati, je-li takto chraněn BIOS či firmware zařizeni nebo přistup na uložny prostor zařizeni. Bez plneho přistupu k zařizeni nemusi byt možne opravu či diagnostiku zařizeni provest. V takovem připadě může byt reklamačni řizeni zahajeno, až pokud kupujici splni povinnost uvedenou v tomto ustanoveni. IV.Vyřízení reklamace 1. Kupujici - spotřebitel V souladu s ustanovenim § 2 odstavec 1, pismeno a) zakona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve zněni pozdějšich předpisů, je spotřebitelem fyzicka osoba, ktera nejedna v ramci sve podnikatelske činnosti nebo v ramci samostatneho vykonu sveho povolani. Je-li kupujici-spotřebitel, prodavajici o reklamaci rozhodne ihned, ve složitych připadech do tři pracovnich dnů. Do teto lhůty se nezapočitava doba přiměřena podle druhu vyrobku či služby potřebna k odbornemu posouzeni vady. Reklamaci včetně odstraněni vady prodavajici vyřidi bez zbytečneho odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatněni reklamace. Lhůtu 30 dnů je možne po uplatněni reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takove prodlouženi nesmi byt na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynuti lhůty resp. prodloužene lhůty se ma za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel ma stejna prava, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 2. Kupujici - podnikatel Je-li kupujici-podnikatel, prodavajici se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatněni reklamace. O tomto rozhodnuti bude kupujici podnikatel informovan na kontaktni e-mail. V.Společná ustanovení Prodavajici vyda kupujicimu pisemne potvrzeni o datu a způsobu vyřizeni reklamace, včetně potvrzeni o provedeni opravy a době trvani reklamace, připadně odůvodněni zamitnuti reklamace. Po vyřizeni reklamace prodavajici upozorni o ukončeni reklamace kupujiciho buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboži zaslano přepravni službou, bude po vyřizeni automaticky zaslano na adresu kupujiciho. Po vyřizeni uznane reklamace opravou nebo vyměnou se prodlužuje zaruka zařizeni o dobu trvani reklamace. Doba trvani reklamace se počita od dne nasledujiciho po jejim uplatněni do dne, kdy byl kupujici o vyřizeni informovan. Kupujici ma pravo na uhradu učelně vynaloženych nakladů, spojenych s uplatněnim opravněne reklamace. Tyto naklady jsou chapany jako nejmenši nutne. Zejmena se jedna o poštovne na zaslani reklamace. K těmto nakladům nemusi patřit cesta vozem pro uplatněni reklamace a expresni přepravy a dalši obdobne. O proplaceni nakladů je nutne žadat bez zbytečneho odkladu nejdele však do 1 měsice od konce lhůty pro uplatněni prav z vadneho plněni. Kupujici je povinen zkontrolovat přebirane zboži a jeho soulad s vydejnim protokolem reklamace. Kupujici dale zkontroluje kompletnost zboži, zejmena že baleni obsahuje vše, co obsahovat ma. K pozdějšim namitkam již nebude přihliženo. Těmito ujednanimi neni dotčena zakonna lhůta pro uplatněni prav z vadneho plněni. Kupujici je povinen reklamaci převzit bez zbytečneho odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejim vyřizeni informovan, tato lhůta nemůže uplynout dřive než 60 dnů od podani reklamace. V připadě, že reklamace neni převzata kupujicim nejpozději poslednim dnem lhůty, bude prodavajicim učtovano po jejim marnem uplynuti skladne za uloženi zboži ve vyši 20,- Kč včetně DPH za každy den prodleni. Pokud si kupujici nevyzvedne zboži z vyřizene reklamace do 6 měsiců ode dne, kdy byl o vyřizeni informovan, vyhrazuje si prodavajici pravo zboži prodat a vytěžek použit na uhradu skladneho.

Ostatní informace

O nás Zboží nabízené na e-shopu www.obchudekumalin.cz je ve třech kategoriiích Zboží nové – záruka 24 měsíců Zboží výstavní – předváděcí – záruka 24 měsíců Zboží použité – záruka 12 měsíců Zboží nové je v originál balení – otevřené pouze pro předprodejní kontrolu . Zboží předváděcí – výstavní je otevřené balení , velmi drobné použití , vždy kompletní balení není – li v popisu uvedeno jinak se zárukou jako na nové zboží . Zboží použité , nemusí mít original balení , jeví stopy použití – oděrky se zárukou 12 měsíců. Veškeré zboží prochází předprodejní kontrolou . Zboží pochází z Anglie jako souhrn zboží vrácené zákazníkem v zákonné lhůtě nebo z nadbytečných skladových zásob. Dotazy mail info@obchudekumalin.cz telefonicky pondělí – pátek 09-16.30 608420941 Obchodní podmínky naleznet zde http://obchudekumalin.cz/content/7-obchodni-podminky